h_kelim_shluv

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

כלים שלובים הדגמה 1 הדגמה 2 מאת טשרניחובסקי ילנה מקיף ח' אשדוד

Slide 3

נוסיף לזרוע הימינית נוזל אחר נמזוג לצינור U נוזל אחיד מתחת לקו BC נמצא רק הנוזל הראשון רמת הנוזל בשתי הזרועות שווה

Slide 4

בצינור U נמצא נוזל אחיד. לחץ האוויר מעל הנוזל זהה רמת הנוזל בשתי זרועות שווה נגדיל את לחץ האוויר בזרוע השמאלית רמת הנוזל בזרוע השמאלית תקטן

Slide 5

לחץ האוויר בכלי A נמסר לכל הכיוונים ולכל הנקודות ושווה ללחץ בנקודה 1 מתחת לקו 1-1 נמצא נוזל אחיד בנקודה 2 שורר לחץ אטמוספרי

Slide 6

לחץ הגז בכלי בתרשים A שווה ללחץ האטמוספרי. כיצד ניתן לראות זאת מהתרשים? האם לחץ הגז בכלי בתרשים B שווה ללחץ האטמוספרי, קטן ממנו או גדול ממנו? הסבר כיצד קבעת זאת. בכמה שונה הלחץ בכלי מהלחץ האטמוספרי אם במנומטר נמצאים מים והפרש הגבהים הוא 40 ס"מ ?

Slide 7

הסבר את אופן הפעולה של באר ארטזי על פי התרשים

Tags: physics

URL: