Ο ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΤΑΙ

+795

No comments posted yet

Comments

Slide 8

Οι μαγνήτες προσανατολίζονται σύμφωνα με το μαγνητικό πεδίο της Γης. Το μαγνητικό πεδίο αυτό οφείλεται σε ηλεκτρικά φορτία που βρίσκονται σε κίνηση στο εσωτερικό του πλανήτη μας.

Slide 1

Ο ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΤΑΙ ΦΕ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Θυμάσαι τι είναι πόλοι του μαγνήτη; Οι περιοχές στις οποίες ο μαγνήτης εμφανίζει πιο έντονες μαγνητικές ιδιότητες ονομάζονται πόλοι του μαγνήτη.

Slide 3

Παρατήρησε τι θα γίνει αν κόψουμε ένα μαγνήτη στα δύο. Πάλι έχει δύο πόλους. Κι αν τον κόψουμε πάλι στα δύο; Κι αυτός έχει δύο πόλους.

Slide 4

Όσες φορές κι αν διαιρέσουμε ένα μαγνήτη, κάθε κομμάτι του θα έχει ένα βόρειο και ένα νότιο πόλο.

Slide 5

Παρατήρησε πώς συμπεριφέρονται οι μαγνήτες.

Slide 6

Παρατήρησε πώς συμπεριφέρονται οι μαγνήτες. Μια έλκονται και μια απωθούνται.

Slide 7

Παρατήρησε πώς συμπεριφέρονται οι μαγνήτες. Οι όμοιοι πόλοι των μαγνητών απωθούνται, ενώ οι διαφορετικοί έλκονται.

Slide 8

Βόρειος ή νότιος πόλος; Ας τα ξεμπερδέψουμε… Η Γη συμπεριφέρεται ως ένας τεράστιος μαγνήτης. Γι’ αυτό η μαγνητική βελόνα της πυξίδας προσανατολίζεται πάντα προς το Βορρά.

Slide 9

Βόρειος ή νότιος πόλος; Ας τα ξεμπερδέψουμε… Ο νότιος μαγνητικός πόλος της Γης βρίσκεται κοντά στο βόρειο γεωγραφικό πόλο. N S

Slide 10

Βόρειος ή νότιος πόλος; Ας τα ξεμπερδέψουμε… Ο βόρειος μαγνητικός πόλος της Γης βρίσκεται κοντά στο νότιο γεωγραφικό πόλο. N S

Slide 11

Τι δείχνει λοιπόν το χρωματισμένο άκρο της πυξίδας; N S Δείχνει τον γεωγραφικό Βορρά. Και ποιον μαγνητικό πόλο της Γης; Τον νότιο μαγνητικό πόλο της Γης.

Slide 12

Και κάτι ακόμα που δεν πρέπει να ξεχνάμε… Όταν προσανατολιζόμαστε με την πυξίδα, η πυξίδα δείχνει προς τον μαγνητικό πόλο που βρίσκεται κοντά αλλά όχι ακριβώς εκεί που είναι ο γεωγραφικός πόλος. N S

Slide 13

σελ. 126

Slide 14

σελ. 126 Όταν πλησιάζω δύο πόλους με το ίδιο χρώμα, απομα-κρύνονται. Όταν πλησιάζω δύο πόλους με διαφορετικό χρώμα, πλησιάζουν.

Slide 15

σελ. 127

Slide 16

σελ. 127 Ο μαγνήτης προσανατολίζεται όπως η μαγνητική βελόνα της πυξίδας.

Slide 17

σελ. 127 Ένας μαγνήτης ή μια μαγνητική βελόνα που μπο-ρεί να περιστρέφεται ελεύθερα παίρνει πάντα τη διεύθυνση Βορράς - Νότος. Ο πόλος του μα-γνήτη που δείχνει στο Βορρά λέγεται βόρειος μαγνητικός πόλος.

Slide 18

σελ. 128 Θα πλησιάσει το μαγνήτη που κρατά στο χέρι του στο μαγνήτη που βρίσκεται πάνω στο τραπέ-ζι. Αν πλησιάσει τους όμοιους πόλους, ο μαγνήτης θα μετακι-νηθεί προς τα δεξιά, όπως κοι-τάζουμε την εικόνα. Αν πλησιά-σει τους ανόμοιους πόλους, ο μαγνήτης θα μετακινηθεί προς τα αριστερά.

Slide 19

σελ. 128 Ο βόρειος πόλος της μαγνητι-κής βελόνας είναι στραμμένος προς το γεωγραφικό Βορρά της Γης, αφού έλκεται από τον νότιο μαγνητικό πόλο της Γης.

Slide 20

σελ. 125 Θα πλησιάσουν ανά δύο τα κομμάτια μετάλλου μεταξύ τους κι απ’ τις δύο μεριές. Ο σίδηρος έλκεται πάντα από τους μαγνή-τες. Όταν όμως πλησιάσουν δύ-ο όμοιους πόλους, θα παρατη-ρήσω ότι απωθούνται, άρα εί-ναι μαγνήτες.

Slide 21

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΦΕ2

Tags: μαγνήτης πόλοι μαγνήτη

URL: