Ταξινομώ δεδομένα – Εξάγω συμπεράσματα

+21

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Ταξινομώ δεδομένα – εξάγω συμπεράσματα Γ.Φ.

Slide 2

Πίνακας κατανομής συχνοτήτων Τα δεδομένα μιας έρευνας συγκεντρώνονται και καταγράφονται σε πίνακα, που ονομάζεται πίνακας κατανομής συχνοτήτων. Ο πίνακας αυτός μας δείχνει πόσο συχνά υπάρχει κάθε δεδομένο στην καταγραφή μας (συχνότητα εμφάνισης κάθε μέτρησης).

Slide 3

Πίνακας κατανομής συχνοτήτων Ο πίνακας αυτός αποτελείται από τρεις στήλες: Στην πρώτη στήλη (δεδομένα) συλλέγουμε και καταγράφουμε τα δεδομένα με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Στη δεύτερη στήλη (καταμέτρηση) καταγράφουμε τη μέτρηση των δεδομένων της πρώτης στήλης. Στην τρίτη στήλη (συχνότητα) καταγράφεται το αποτέλεσμα της μέτρησης.

Slide 4

Πίνακας κατανομής συχνοτήτων Με τα στοιχεία που υπάρχουν στον πίνακα κατανομής συχνοτήτων μπορούμε να κατασκευάσουμε, στη συνέχεια, το αντίστοιχο γράφημα. Έτσι μπορούμε να εξάγουμε κάποιες διαπιστώσεις και συμπεράσματα.

Slide 5

Πίνακας κατανομής συχνοτήτων 1η στήλη 2η στήλη 3η στήλη

Slide 6

Πίνακας κατανομής συχνοτήτων Γράφημα Γιάννης Φερεντίνος Διαπίστωση: Οι μαθητές βλέπουν τηλεόραση κατά μ.ό. λίγο πάνω από 4 ώρες την εβδομάδα. Συμπέρασμα: Οι μαθητές δεν αποσπώνται σημαντικά στην ΤV από τις ασχολίες τους .

URL: