Γωνίες

+24

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Γωνίες Γ.Φ.

Slide 2

Ελέγχω τις γνώσεις μου Οι δυο ημιευθείες που σχηματίζουν μια γωνιά λέγονται πλευρές της γωνίας. Το σημείο απ’ όπου ξεκινούν οι δυο ημιευθείες που σχηματίζουν τη γωνία λέγεται κορυφή της γωνίας.  κορυφή πλευρά πλευρά

Slide 3

Με ποιους τρόπους μπορώ να συγκρίνω δύο γωνίες; Μπορώ να τις συγκρίνω με δύο τρόπους: Τοποθετώ τη μια επάνω στην άλλη, έτσι ώστε οι κορυφές και η μια πλευρά των γωνιών να συμπίπτουν. Μετρώ τις γωνίες με μοιρογνωμόνιο.

Slide 4

Το μοιρογνωμόνιο Το όργανο το οποίο χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε ή για να κατασκευάσουμε μια γωνία, λέγεται μοιρογνωμόνιο. 60ο

Slide 5

Μονάδα μέτρησης γωνίας Μετρώ μια γωνία, σημαίνει ότι υπολογίζω το άνοιγμά της. Μονάδα μέτρησης των γωνιών είναι η μοίρα (1ο ).

Slide 6

Ποιες είναι οι υποδιαιρέσεις της; Μια μοίρα (1ο ) υποδιαιρείται σε: Εξήντα πρώτα λεπτά (60΄) Ένα πρώτο λεπτό (1΄) υποδιαιρείται σε: Εξήντα δεύτερα λεπτά (60΄΄) 1ο = 60΄ 1΄ = 60΄΄

Slide 7

Είδη γωνιών Η γωνία η οποία έχει άνοιγμα 90ο λέγεται ορθή. Αν η γωνία είναι μικρότερη από 90ο λέγεται οξεία. Η γωνία που είναι μεγαλύτερη από 90ο λέγεται αμβλεία.

Slide 8

Είδη γωνιών Γιάννης Φερεντίνος

URL: