UNGDUNGCUA VECTOR

-3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

LỚP 10 CHUYÊN TOÁN TRƯỜNG CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG BÀI TẬP NGOẠI KHÓA VECTOR GV hướng dẩn :TRẦNĐỨC HUYÊN HƯỚNG DẪN CỦA THẦY

Slide 2

Chöông I : Vectô Coäng, tröø hai vectô Nhaân moät soá thöïc vôùi moät vectô Tích voâ höôùng cuûa hai vectô.

Slide 3

§1. CAÙC ÑÒNH NGHÓA I. VECTÔ 1. Ñònh nghóa Vectô. 2. Hai vectô cuøng phöông, cuøng höôùng 3. Ñoä daøi cuûa vectô II. HAI VECTÔ BAÈNG NHAU – VECTÔ KHOÂNG 1. Hai vectô baèng nhau 2. Vectô khoâng

Slide 4

I. VECTÔ 1. Ñònh nghóa vectô : Hình 1  Nhöõng muõi teân trong aûnh treân (Hình 1) cho bieát nhöõng thoâng tin gì ?

Slide 5

I. VECTÔ 1. Ñònh nghóa vectô : Vectô laø moät ñoaïn thaúng coù höôùng. A B  Cho 2 ñieåm A, B. Coù bao nhieâu vectô coù ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái laø A hoaëc B ?

Slide 6

2. Hai vectô cuøng phöông, cuøng höôùng : Ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái cuûa moät vectô ñöôïc goïi laø giaù cuûa vectô ñoù. A B E F C D P Q R S Hình 3  Haõy nhaän xeùt veà vò trí töông ñoái cuûa giaù cuûa caùc vectô treân hình 3

Slide 7

2. Hai vectô cuøng phöông, cuøng höôùng : A B E F C D P Q R S Hình 3 Hai vectô ñöôïc goïi laø cuøng phöông neáu giaù cuûa chuùng song song hoaëc truøng nhau.  Chöùng minh raèng neáu cuøng phöông thì ba ñieåm A, B, C thaúng haøng

Slide 8

3. Ñoä daøi cuûa vectô : A B E F C D P Q R S Hình 3 Ñoä daøi cuûa vectô laø ñoä daøi cuûa ñoaïn thaúng coù hai ñaàu muùt laø ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái cuûa vectô ñoù.

Slide 9

3. Ñoä daøi cuûa vectô : A B E F C D P Q R S Hình 3 Kí hieäu ñoä daøi cuûa vectô : Vectô coù ñoä daøi baèng 1 goïi laø vectô ñôn vò.

Slide 10

3. Ñoä daøi cuûa vectô :  So saùnh ñoä daøi cuûa hai vectô

Slide 11

II. HAI VECTÔ BAÈNG NHAU, VECTÔ KHOÂNG 1. Hai vectô baèng nhau : Hai vectô ñöôïc goïi laø baèng nhau neáu chuùng coù cuøng ñoä daøi vaø cuøng höôùng. Kí hieäu :

Slide 12

II. HAI VECTÔ BAÈNG NHAU, VECTÔ KHOÂNG 1. Hai vectô baèng nhau :  Cho töù giaùc ABCD. Chöùng minh raèng, neáu thì ABCD laø hình bình haønh. A B C D

Slide 13

II. HAI VECTÔ BAÈNG NHAU, VECTÔ KHOÂNG 2. Vectô khoâng : Cho A laø moät ñieåm tuøy yù, ta noùi laø vectô khoâng vaø kí hieäu laø . Nhö vaäy, vectô khoâng laø moät vectô ñaëc bieät vaø coù ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái truøng nhau.

Slide 14

§ 2. PHEÙP COÄNG VAØ TRÖØ HAI VECTÔ I. PHEÙP COÄNG HAI VECTÔ 1. Ñònh nghóa 2. Quy taéc hình bình haønh 3. Tính chaát cuûa pheùp coäng vectô II. PHEÙP TRÖØ HAI VECTÔ 1. Vectô ñoái 2. Pheùp tröø hai vectô

Slide 15

I. PHEÙP COÄNG HAI VECTÔ 1. Ñònh nghóa : Hình 7 A B C

Slide 16

I. VECTÔ 2. Quy taéc hình bình haønh : Hình 8 B A D C

Slide 17

I. VECTÔ 3. Tính chaát cuûa pheùp coäng vectô : Hình 11 A B C D E  Döïa vaøo hình 11, haõy chöùng minh caùc tính chaát treân

Slide 18

II. PHEÙP TRÖØ HAI VECTÔ 1. Vectô ñoái : Hình 9 B A D C

Slide 19

II. PHEÙP TRÖØ HAI VECTÔ 1. Vectô ñoái :

Slide 20

II. PHEÙP TRÖØ HAI VECTÔ 2. Pheùp tröø hai vectô : Tìm hieäu cuûa hai vectô O A B

Slide 21

VÌ SAO THUYEÀN BUOÀM CHAÏY NGÖÔÏC CHIEÀU GIOÙ ? ? ?

Slide 25

Thuyeàn chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu gioù döôùi moät goùc nhoïn

URL:
More by this User
Most Viewed