Βρίσκω το εμβαδό τραπεζίου

+35

No comments posted yet

Comments

tanas (3 years ago)

Εμβαδόν τραπεζίου

Slide 1

Βρίσκω το εμβαδό τραπεζίου Γ.Φ.

Slide 2

Πότε ένα τετράπλευρο λέγεται τετράγωνο; Ένα τετράπλευρο λέγεται τετράγωνο όταν όλες οι πλευρές του είναι ίσες και όλες του οι γωνίες είναι ορθές. β = α υ = α

Slide 3

Πότε ένα τετράπλευρο λέγεται ορθογώνιο; Ένα τετράπλευρο λέγεται ορθογώνιο όταν οι απέναντι πλευρές του είναι παράλληλες και όλες του οι γωνίες είναι ορθές. βάση ύψος

Slide 4

Πότε ένα τετράπλευρο λέγεται παραλληλόγραμμο; Ένα τετράπλευρο λέγεται παραλληλόγραμμο όταν οι απέναντι πλευρές του είναι παράλληλες.

Slide 5

Πότε ένα τετράπλευρο λέγεται ρόμβος; Ένα τετράπλευρο λέγεται ρόμβος όταν όλες οι πλευρές του είναι ίσες και οι απέναντι πλευρές του παράλληλες.

Slide 6

Πότε ένα τετράπλευρο λέγεται τραπέζιο; Ένα τετράπλευρο λέγεται τραπέζιο όταν οι δύο απέναντι πλευρές του είναι παράλληλες.

Slide 7

Ποιες λέγονται βάσεις του τραπεζίου; Βάσεις του τραπεζίου λέγονται οι δύο παράλληλες πλευρές του. B = μεγάλη βάση β = μικρή βάση

Slide 8

Ποιο είναι το ύψος του τραπεζίου; Ύψος του τραπεζίου λέγεται το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα, που συνδέει τις δύο βάσεις του. B = μεγάλη βάση β = μικρή βάση υ = ύψος

Slide 9

Πώς υπολογίζεται το εμβαδό ενός τραπεζίου; Το εμβαδό ενός τραπεζίου είναι ίσο με το άθροισμα της μικρής και της μεγάλης βάσης του επί το ύψος του δια δύο (:2) Β = 10 εκ. υ = 4 εκ. β = 6 εκ. Ε = (10 + 6) * 4  2 Ε = 16 *4 : 2 = 64 : 2 = 32 τ.εκ.

Slide 10

Πώς γράφεται ο υπολογισμός του εμβαδού του τραπεζίου με τύπο; Ο υπολογισμός του εμβαδού ενός τραπεζίου με τύπο γράφεται ως εξής: Ετραπ = Γιάννης Φερεντίνος (B +β) * υ 2 Β = μεγάλη βάση β = μικρή βάση υ = ύψος

URL: