Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο - έδρες και αναπτύγματα

+14

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: έδρες και αναπτύγματα Γ.Φ.

Slide 2

Τι είναι οι έδρες ενός κύβου και πόσες είναι; Οι πλευρές ενός κύβου έχουν σχήμα τετραγώνου και ονομάζονται έδρες. Κάθε κύβος έχει 6 έδρες.

Slide 3

Τι είναι οι έδρες ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και πόσες είναι; Οι πλευρές ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου έχουν σχήμα ορθογωνίου και ονομάζονται έδρες. Κάθε ορθ. παραλληλεπίπεδο έχει 6 έδρες.

Slide 4

Σε τι διαφέρει ο κύβος από το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο; Στον κύβο όλες οι έδρες είναι τετράγωνα και είναι ίσες μεταξύ τους. Στο ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο οι έδρες είναι ορθογώνια παραλληλόγραμμα και μόνο οι απέναντι έδρες είναι ίσες ανά δύο.

Slide 5

Τι είναι οι βάσεις ενός στερεού; Η έδρα πάνω στην οποία στηρίζεται το στερεό και η απέναντί της (έδρα) λέγονται βάσεις.

Slide 6

Τι είναι η παράπλευρη επιφάνεια ενός στερεού; Παράπλευρη επιφάνεια ενός στερεού αποτελούν οι υπόλοιπες 4 έδρες του, χωρίς τις 2 βάσεις του.

Slide 7

Τι είναι η ολική επιφάνεια ενός στερεού; Η ολική επιφάνεια ενός στερεού αποτελείται από το σύνολο των εδρών του. Δηλαδή Εολ είναι οι βάσεις και η παράπλευρη επιφάνεια μαζί.

Slide 8

Τι είναι το ανάπτυγμα ενός στερεού; Ανάπτυγμα ενός στερεού λέγεται το αποτύπωμα των εδρών του σε ένα επίπεδο, με συνεχόμενο τρόπο, έτσι που όταν το διπλώνουμε να σχηματίζεται το στερεό.

Slide 9

Πώς υπολογίζεται το Εολ ενός κύβου; Το εμβαδό της ολικής επιφάνειας (Εολ) ενός κύβου υπολογίζεται ως εξής: Υπολογίζω πρώτα το εμβαδό μιας έδρας, πολλαπλασιάζοντας μια ακμή (α) με τον εαυτό της και στη συνέχεια πολλαπλασιάζω το αποτέλεσμα επί 6 (επειδή ο κύβος αποτελείται από 6 ίσες έδρες).

Slide 10

Πώς υπολογίζεται το Εολ ενός ορθ. παρ/δου; Το εμβαδό της ολικής επιφάνειας (Εολ) ενός ορθ. παραλληλεπιπέδου υπολογίζεται ως εξής: Υπολογίζω πρώτα το εμβαδό καθεμιάς από τις 3 διαφορετικές έδρες του ορθ. παρ/δου, προσθέτω τα τρία εμβαδά και στη συνέχεια πολλαπλασιάζω το αποτέλεσμα επί 2.

Slide 11

Τύποι εμβαδού Εολ = Ολικό εμβαδό = Εμβαδό κύβου Εολ = Γιάννης Φερεντίνος Εμβαδό ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου Εολ = μ = μήκος π = πλάτος υ= ύψος Επαρ + Ε2β Εμβαδό παράπλευρης επιφάνειας + Εμβαδό 2 βάσεων (περίμετρος βάσης) . (ύψος) + Ε2β = (μ + π + μ + π) * υ + 2 * μ * π Επαρ + Ε2β = 4*α*α + 2*α*α = 6*α*α = 6*α²

URL: