Технології розділ 1_2

+11

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Технології 11 клас

Slide 2

Розділ 1. Вступ. Актуалізація основних понять, які вивчалися у 10 класі. Обговорення плану дій на наступний рік. Проектування як складова сучасного виробництва і життєдіяльності людини

Slide 3

Морфологічний аналіз

Slide 4

Основні риси методу морфологічного аналізу Метод морфологічного аналізу запропонував швейцарський астрофізик Ф. Цвіккі у 30-х роках минулого століття. Цей метод він застосував для розв'язання астрофізичних проблем і завдяки йому передбачив існування нейтронних зірок Ф. Цвіккі

Slide 5

Основні риси методу морфологічного аналізу Ідея морфологічного аналізу полягає в тому, щоб системно охопити всі (або хоча б найголовніші) варіанти структури об'єкта проектування чи вдосконалення, максимально виключаючи вплив випадковостей. Морфологія – це розділ біології, що вивчає форми і будову живих організмів без розгляду їх функціонування. Вивчення форми і будови об'єктів, запозичене у морфології, успішно застосовують для широкого кола завдань, у тому числі маркетингових, виробничих, що пов'язані із проектуванням та створенням нових товарів (об'єктів).

Slide 6

Основні риси методу морфологічного аналізу

Slide 7

Основні риси методу морфологічного аналізу Для того, щоб повніше уявити напрям пошуку і всі можливі варіанти розв'язку, ознаки розташовують у вигляді таблиці, яку називають морфологічною матрицею, або ящиком. Цей метод дає змогу винахіднику здійснювати чітко спрямований та системний аналіз проблеми, в результаті чого генерується максимальна кількість ідей, які неможливо створити, коли переглядають можливі варіанти розв'язків традиційним способом – методом спроб і помилок. Суть методу морфологічного аналізу полягає в тому, що виявляють декілька морфологічних (типових, видових, відмінних) ознак або параметрів, які є знаковими для даної задачі, і складають із низ всі можливі поєднання.

Slide 8

Практичне застосування методу морфологічного аналізу

Slide 9

Приклад морфологічної таблиці для вибору майбутньої професії

Slide 10

Метод випадковостей

Slide 11

Основні риси методу випадковостей Автор методу випадковостей – американський винахідник і розробник методів технічної творчості Генріх Буш. Метод випадковостей – це метод, застосований на творчій пізнавальній активності винахідника в процесі розв'язання проблеми. Цей метод є вдосконаленим варіантом методу фокальних об'єктів. Розширене поєднання понять досягають використанням синонімів об'єкта.

Slide 12

Етапи практичної реалізації методу випадковостей Реалізація методу на прикладі, наведеного Г.Бушем

Slide 13

Ознаки випадкових об'єктів за методом випадковостей

Slide 14

План-схема використання методу випадковостей Ланцюг синонімів Визначаємо синоніми об'єкта. Складаємо ланцюг синонімів 2. Ланцюг випадкових об'єктів Довільно обираємо випадкові о і створюємо ланцюг з відповідних слів 3. Утворення комбінацій Слова з ланцюга синонімів послідовно приєднуємо до слів із ланцюга випадкових об'єктів 5. Приєднуємо почергово до об'єкта та його синонімів ознаки випадково обраних об'єктів 4. Складаємо таблицю ознак випадково обраних об'єктів. 7. Генеруємо нові ідеї шляхом почергового приєднання до елементів ланцюгів синонімів елементів ланцюгів асоціацій 6. Ланцюг асоціацій З ознак, наведених у таблиці створюємо ланцюг асоціацій 8. Здійснюємо відбір найбільш вдалих ідей

Slide 15

Практична робота № 4. Інтерактивна гра «Асоціативний ланцюг» Пропонований об'єкт для створення ланцюга: мобільний телефон. Назвіть ознаку цього об'єкта. До названої ознаки оберіть новий об'єкт. У такий спосіб створіть асоціативний ланцюг за схемою: характеристика – об'єкт – характеристика – об'єкт.

Slide 16

Функціонально-вартісний аналіз

Slide 17

Функціонально-вартісний аналіз як метод зниження собівартості продукції Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) був розроблений з метою зниження собівартості продукції за умов збереження її початкової якості. Цей метод дає змогу виявити втрати серійного виробництва й усунути їх причини.

Slide 18

Основні положення ФВА

Slide 19

ФВА Отже, функціонально-вартісний аналіз – це метод симетричного дослідження об'єкта (виробу, явища, технологічного процесу тощо), спрямований на зниження витрат під час його проектування, виробництва й експлуатації без втрат якості і корисності продукції (виробу) для споживача. ФВА – метод економії та бережливості

Slide 20

Основні завдання та процедури функціонально-вартісного методу Основним завданням методу є визначення непродуктивних витрат або утримань під час виготовлення виробу, які не забезпечують якість, корисність, довговічність, естетичність чи інші вимоги замовника продукції.

Slide 21

Алгоритм розв’язку винахідницьких задач

Slide 22

Алгоритм розв’язку винахідницьких задач Алгоритм розв'язку винахідницьких задач (АРВЗ) – спеціально розроблена технологія розв'язку складних проблем, що ґрунтується на теорії, яку розробив Г.С.Альтшуллер. Г.С.Альтшуллер

Slide 23

Метод спроб і помилок – предтеча теорії розв’язку винахідницьких задач Метод спроб і помилок – одна з перших і найбільш давніх технологій творчості. Коли немає чіткого плану дій, тобто досвіду вирішення певної проблеми, починаємо “експериментувати”: “А якщо зробити так? Не виходить? Ну, спробуймо ось так!Ні? То, може…” Такий підхід був доволі звичним для дослідників і науковців, але сьогодні він є вкрай неефективним.

Slide 24

Психологічна інерція – головна перешкода на шляху до винаходу Психологічна інерція виявляється в тому, що людина висуває тривіальні стереотипні варіанти розв'язку. З одного боку, дія психологічної інерції гальмує виявлення найбільш оригінальних чи вдалих ідей під час розв'язування складних задач або ж спрямовує дослідника в інший бік пошуку. З другого боку, інерція у мисленні та діях людини допомагає реагувати швидко, не розмірковуючи.

Slide 25

Основні форми психологічної інерції Основні форми психологічної інерції, запропоновані українським дослідником в галузі розв'язування винахідницьких задач Микола Антонович Віднічук М.А. Віднічук

Slide 26

Основні форми психологічної інерції (за Віднічуком)

Slide 27

Тести на виявлення психологічної інерції Тест 1 Швидко відповідати на запитання: Скільки буде один в квадраті? Скільки буде два в квадраті? Скільки буде три в квадраті? Скільки буде чотири в квадраті? Скільки буде кут в квадраті? (пауза 5-20 секунд залежно від ступеня психологічної інерції) Тест 2 Показати дві руки. Запитання: Скільки пальців? А на десяти руках? Тест 3 Швидко рахувати від 1 до 100. у той же час назвати: Частина обличчя Прізвище російського поета Фрукт

Slide 28

Основні поняття та процедура алгоритму розв’язування винахідницьких задач

Slide 29

Модель задачі При виготовленні залізобетону дротяну арматуру розтягують електротермічним способом. Але при нагріванні до розрахункової температури (700 град.) арматура втрачає свої механічні властивості. Як усунути цей недолік? Модель задачі: Дані: Металева арматура (дріт) і теплове поле. Якщо нагріти дріт до 700 градусів, він отримає необхідне видовження, але втратить міцність. У моделі задачі усувається спеціальна термінологія (електротермічний спосіб, арматура), зайві елементи системи (залізобетон), залишено лише ті елементи, які необхідні і достатні для формулювання суперечності Модель задачі – максимально спрощена і звільнена від спеціальної термінології технічна система, що складається лише з тих елементів, конфлікт між якими створює технічну суперечність Приклад моделі задачі “Виготовлення залізобетону”

Slide 30

Винахідницька задача Винахідницька задача з'являється внаслідок виникнення необхідності покращити ту чи іншу технічну систему. На практиці це виглядає як вдосконалення або виготовлення технічного чи технологічного об'єкта, який має принципово нові або вдосконалені характеристики. В основі такого об'єкта лежить подолання технічної суперечності. Отже, створення нового винаходу (розв'язання винахідницької задачі) зводиться до усунення технічної суперечності під час виготовлення або вдосконалення виробу.

Slide 31

Алгоритмічні та неалгоритмічні методи Методи творчого розв'язування винахідницьких задач поділяються на алгоритмічні та неалгоритмічні. Алгоритмічні методи представлені одним системним методом – алгоритмом розв'язку винахідницьких задач. До неалгоритмічних методів належать “мозковий штурм”, синектика, морфологічний аналіз та ін.

Slide 32

Переваги і недоліки алгоритмічних і неалгоритмічних методів

Slide 33

Переваги і недоліки алгоритмічних і неалгоритмічних методів

URL: