შუშანიკის წამება (3)

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

,,შუშანიკის წამება”, პერიფრაზი აბაშა, მარნის საჯარო სკოლა ნანა ქორჩილავა 2013წელი

Slide 2

ი ა კ ო ბ ხ უ ც ე ს ი იაკობ ცურტაველის შესახებ ცნობები შემოინახა მისმავე ნაწარმოებმა, საიდანაც ჩანს, რომ ის ყოფილა ვარსქენ პიტიახშის კარის მღვდელი, შუშანიკთან დაახლოებული პირი, ქართლის პიტიახშის კარზე, დაბა ცურტავში, მომხდარი ტრაგედიის თანამედროვე და მონაწილე. თხზულება დაწერილია 476-483, შუშანიკის მოწამებრივი აღსასრულის შემდეგ, ვახტანგ გორგასლის მიერ ვარსქენის სიკვდილით დასჯამდე. ფიქრობენ, რომ უფრო გვიან იაკობ ცურტაველი გარდა ცურტავის ეპისკოპოსი და 506 დაესწრო საეკლესიო შეკრებას (ამ კრების მონაწილეთა შორის მოიხსენიება ცურტავის ეპისკოპოსი იაკობი). მისი ნაწარმოები მოღწეულია შეცვლილი სახით (უნდა აკლდეს დასაწყისი, ზოგი დეტალი გამოტოვებულია და ა.შ.). უძველესი ხელნაწერი X საუკუნისაა. "შუშანიკის მარტვილობით" იწყება ქართული ლიტერატურის ისტორია და მას განუზომელი მნიშვნელობა აქვს ქართული კულტურისათვის.

Slide 3

 გამოთქმა, რომელიც აღწერით გადმოსცემს სხვა გამოთქმის ან სიტყვის აზრს (მაგ., "საქართველოს დედაქალაქი" - ნაცვლად ... პ ე რ ი ფ რ ა ზ ი

Slide 5

ნაცნობ სიტყვებზე დაყრდნობა ძირი თანამედროვექართულში კონტექსტის მიხედვით ამოცნობა ლექსიკონის დახმარება რ ჩ ე ვ ა

Slide 6

ძველი თანამედროვე და ხვალისა დღეი ვითარ აღდგა პიტიახში,გვიწოდა ჩვენ,ხუცესთა,და მივედით.და სიხარულითშეგვმთხვნა და გურქუა ჩვენ. მეორე დღეს,როცა ადგა პიტიახში დაგვიძახა ჩვენ,ხუცესებს და მივედით.სიხარულით შეგვხვდა და გვითხრა ჩვენ.

Slide 7

და ვითარცა მოიწია და შევიდა წინაშე შუშანიკისა, დედოფლისა ჩუენისა, კითხვაჲ ჰრქუა, ხოლო სანატრელმან შუშანიკ, ვითარცა წინაჲსწარმეტყუელმან ჰრქუა: „უკუეთუ სულითა ცხოველ არს იგი, ცოცხალმცა ხართ, იგიცა და შენცა. უკუეთუ სულითა მომკუდარ ხართ, მოკითხვაჲ ეგე შენი შენდავე მოიქეცინ!“. ხოლო კაცმან მან ვერ იკადრა სიტყუად მისა. ხოლო წმიდაჲ შუშანიკ აფუცებდა და ჰკითხჳდა დამტკიცებულად. ხოლო კაცმან უთხრა მართალი და ჰრქუა, ვითარმედ: „ვარსქენ უვარ-ყო ჭეშმარიტი ღმერთი“. ვითარცა ესმა ნეტარსა შუშანიკს, დავარდა ქუეყანასა ზედა და თავსა დამართ სცემდა და ცრემლითა მწარითა იტყოდა: „საწყალობელ იქმნა უბადრუკი ვარსქენ, რამეთუ უვარ-ყო ჭეშმარიტი ღმერთი და აღიარა ატროშანი და შეერთო იგი უღმრთოთა“. ინდივიდუალური სამუშაო

Slide 8

შეარჩიეთ სასურველი ეპიზოდი და დაწერეთ მისი პერიფრაზი დ ა ვ ა ლ ე ბ ა

URL:
More by this User
Most Viewed
Previous Page Next Page