Технології розділ 4

+18

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Технології 11 клас

Slide 2

Розділ ІV. Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини

Slide 3

План уроку Глобальні проблеми людства Екологічні проблеми та шляхи їх подолання Енергетичні проблеми суспільства Природоохоронні технології

Slide 4

Глобальні проблеми людства

Slide 5

Проблеми загальносвітового рівня Терміном “глобальні проблеми” (глобус – земля) позначають найважливіші загальнопланетарні проблеми сучасної епохи, що торкаються людства в цілому. Глобальні проблеми людства виникли на рубежі XIX-XX століть, коли внаслідок колоніальних завоювань усі заселені території світу були поділені між провідними країнами і залучені до світового господарства. Частина глобальних проблем пов'язана із взаємовідносинами всередині світового співтовариства (запобігання ядерному конфлікту, подолання відсталості країн, що розвиваються тощо), частина ж є відображенням кризи у взаємовідносинах між суспільством і природою (демографічна, продовольча, ресурсна, екологічна, енергетична проблеми).

Slide 6

Проблеми загальносвітового рівня

Slide 7

Демографічні проблеми Для країн третього світу характерний “демографічний вибух”, а в розвинених країнах спостерігається старіння і депопуляція населення. Переважна кількість населення світу живе в країнах, що розвиваються (42 млрд. осіб). До 2025 року населення цих країн зросте ще на 3 млрд. осіб, що становитиме 95% приросту населення світу. Прогнозні розрахунки ООН свідчать, що при сучасних темпах приросту населення у країнах Південної Азії і Африки його частка в населенні світу до кінця ХХІ ст. перевищить 60%

Slide 8

Демографічні проблеми В останній чверті ХХ століття у розвинених країнах Європи, Північної Америки, Австралії і Японії природний приріст населення не перевищує 1% на рік. Зниження показників народжуваності викликає зменшення кількості населення працездатного віку, депопуляцію в майбутньому.

Slide 9

Демографічні проблеми

Slide 10

Техногенні проблеми в суспільстві На початку третього тисячоліття основні напрями життєдіяльності людства все більше набувають ознак системної кризи, однієї з причин якої є глобалізація всіх сфер суспільної діяльності. Підтримання стійкої динамічної рівноваги можливе за умов зменшення кількості криз, аварій і катастроф та послаблення ступеня їх впливу на суспільство. Найбільш інтенсивним і потужним джерелом генерування техногенних проблем є промислові аварії і катастрофи.

Slide 11

Основні чинники, які впливають на зростання техногенних ризиків

Slide 12

Вплив антропогенних факторів на екосистему Із виникненням, удосконаленням і поширенням нових технологій планетарна екосистема, адаптована до впливу природних факторів, зазнає потужного впливу антропогенних факторів. Антропогенні фактори можна пов'язати з певними видами діяльності людини: Індивідуальний вплив (браконьєрство, туризм) Колективний вплив у процесі виробничої діяльності Добування корисних копалин: а) з атмосфери, б) з гідросфери, в) з літосфери Енергетична промисловість: а) теплоенергетика, б) гідроенергетика, в) ядерна енергетика та ін. Промисловість: а) металургійна, б) хімічна, в) металообробна, г) харчова та ін. Лісова промисловість Сільське господарство: а) рослинництво, б) тваринництво Охорона здоров'я (створення зон відпочинку, курортів)

Slide 13

Вплив антропогенних факторів на екосистему Найнебезпечнішим і найпоширенішим видом негативного впливу антропогенних факторів на екосистему є забруднення. Забрудненням називають надходження в навколишнє природне середовище будь-яких твердих, рідких або газоподібних хімічних речовин, мікроорганізмів або енергій (звуки, шуми, випромінювання) у кількостях, шкідливих для людини, тварин, рослин і загального стану екосистем.

Slide 14

Для оцінки впливу виробництва на навколишнє середовище необхідно:

Slide 15

Екологічні проблеми та шляхи їх подолання

Slide 16

Екологічна криза та її причини Екологічна криза – одна з глобальних проблем сучасності, що полягає в різкому загострені суперечностей у відносинах між суспільством і природою. Екологічні проблеми нині розглядаються як одні з найбільш загрозливих для людства.

Slide 17

Забруднення водних ресурсів Забруднення водних ресурсів – процес зміни складу і властивостей води внаслідок надходження до нього забруднюючих речовин, зумовленого діяльністю людини.

Slide 18

Речовини, що забруднюють природні водойми:

Slide 19

Забруднення ґрунтів

Slide 20

Основні шляхи подолання екологічних проблем

Slide 21

Енергетичні проблеми суспільства

Slide 22

Сировина та енергетична проблема Сировина та енергетична проблема набули нині глобального характеру. У зв'язку з нерівномірним розподілом енергетичних та сировинних ресурсів різних регіонів, нераціональним їх використанням і невідповідністю між їх запасами та споживанням виникає необхідність у збільшенні цих ресурсів. Було відкрито і розвідано багато нових родовищ, зростає видобуток корисних копалин з дна океану. Експлуатуються родовища у менш сприятливих районах (Сибір, Канадська Арктика, пустелі Африки та Австралії) та родовища з нижчою якістю корисних копалин. Це призводить до подорожчання сировини та енергії. Основним шляхом подолання сировинно-енергетичної кризи є перехід до матеріало- і енергозберігаючих технологій, комплексного використання сировини, створення маловідходного і безвідходного виробництва.

Slide 23

Сировина та енергетична проблема Зменшення використання сировини сприятиме і заміна природних матеріалів на синтетичні з наперед заданими властивостями (більшість цих матеріалів мають токсичні та канцерогенні властивості). У світі є тенденція до широкого використання екологічно безпечних матеріалів на основі відновлюваних біологічних ресурсів (деревина, натуральні волокна, шкіра) та найбільш поширених корисних копалин (будівельне каміння, пісок, глина). Значна економія сировини досягається за рахунок використання вторинних матеріалів – металобрухту, макулатури, пластмас, що значною мірою компенсує дефіцит природних ресурсів.

Slide 24

Сучасна енергетика в екосистемі Сучасна енергетика має чимало проблем, які зумовлені високою вартістю пального, негативним впливом на екологію тощо.

Slide 25

Гідроенергетична технологія Гідроенергетична технології мають багато переваг, але й мають значні недоліки. Дощові сезони, незначна кількість водних ресурсів під час засухи можуть серйозно впливати на кількість виробленої енергії. Це є значною проблемою там, де гідроенергія становить значну частину в енергетичному комплексі країни.

Slide 26

Будівництво гребель Будівництво гребель також є джерелом багатьох проблем, таких як переселення мешканців, пересихання природних русел річок, затоплення великих рівнинних територій, замулення водосховищ, значна вартість проектів.

Slide 27

Теплові електростанції Під час згоряння палива на теплових електростанціях в атмосферу виділяються шкідливі речовини: закис вуглецю, сполуки азоту й свинцю, значна кількість теплоти. Застосування парових турбін потребує відведення великих площ під ставки, в яких охолоджується відпрацьована пара. Щорічно у світі спалюється 5 млрд. тонн вугілля і 3,2 млрд. тонн нафти. ТЕС, яка працює на вугіллі, викидає в атмосферу більше радіоактивних речовин, ніж атомна електростанція такої ж потужності (у вугіллі містяться радіоактивні елементи: радій, торій, полоній та ін.).

Slide 28

Пошуки альтернатив джерел енергії Зростання масштабів використання електричної енергії, загострення проблем охорони навколишнього середовища активізували пошуки альтернативних способів вироблення електричної енергії. Інтенсивно розробляються способи використання непаливної відновлюваної енергії – сонячної, вітрової, геотермальної, енергії хвиль, припливів і відпливів, біогазу тощо.

Slide 29

Можливі шляхи подолання енергетичних проблем

Slide 30

Природоохоронні технології

Slide 31

Інформаційна система спостереження й аналізу стану природи Екологічний моніторинг – інформаційна система спостережень, оцінки і прогнозу змін у стані навколишнього середовища, створена з метою виділення антропогенної складової цих змін

Slide 32

Основні завдання моніторингу навколишнього природного середовища в Україні

Slide 34

Технології переробки побутових відходів Спостерігається, чим більш “цивілізованою” стає країна, тим більше ресурсів вона споживає і тим більше відходів виробляє. Відходи – це будь-які речовини, матеріали і предмети, які утворюються в процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх позбувається або повинен позбутися шляхом утилізації чи вивезення у спеціально відведені місця. Відходи – побутове сміття.

Slide 35

Технології переробки побутових відходів

Slide 36

Час розкладання твердих побутових відходів у ґрунті

Slide 37

Приклади переробки відходів на корисні матеріали і товари Скло переробляють шляхом подрібнення та переплавлення Бите скло однакового кольору та задовільної якості використовують як вторинну сировину для виготовлення виробів із скла Різне та кольором та низької якості скло використовують як наповнювач при виготовленні будівельних матеріалів Металеві банки видаляють з твердих побутових відходів і переробляють з метою одержання відповідного металу Папір та паперові відходи видаляють з відходів і використовують як вторинну сировину для виробництва паперу Відходи будівництва та будівельне сміття використовують як вторинний матеріальний ресурс для одержання щебеню та піщано-гравійної маси Харчові та інші органічні відходи використовують для компостування або біотехнологічної переробки

Slide 38

Приклади технологій переробки Компостування без доступу кисню повітря Утилізація металічних відходів з переплавленням і без переплавлення Вторинна переробка твердих побутових відходів (відбір залишків лаків, фарб, клеїв, пластмас, пластику, лінолеуму та інших продуктів органічного синтезу, до складу яких входить або може входити хлор). Спалювання таких речовин не допускається при температури 600-9000 градусів Цельсія а тільки при 12000 градусів, оскільки утворюється токсична речовина - діоксин Видалення і захоронення компонентів, які не піддаються спалюванню

Slide 40

Захоронення відходів Захоронення здійснюється на санітарних полігонах, які відповідають екологічним вимогам та санітарно-епідеміологічним нормам, і являють собою складні інженерні споруди, обладнані системами запобігання забрудненню ґрунту, води, повітря.

Slide 41

Сучасні технології безвідходного виробництва Безвідходні технології – маловідходні або екологічно чисті технології (виробництво, яке поетапно наближається до своєї ідеальної моделі нешкідливого виробництва. Чиста (безвідходна) технологія – це такий метод виробництва продукції, який за умови найбільш раціонального використання сировини та енергії дозволяє одночасно знизити об'єм викидів забруднюючих навколишнє середовище і кількість відходів, отриманих при виробництві й експлуатації виготовленого продукту

Slide 42

Рециклінгом відходів називають їх повторне використання для отримання корисних продуктів

Slide 43

Основні напрямки безвідходних технологій

Slide 44

Замкнені системи як один із видів безвідходного виробництва Безвідходне виробництво – ряд взаємопов'язаних між собою технологічних процесів і операцій, коли відходи відсутні, а вся сировина використовується в замкненому циклі і переробляється на готову продукцію. Оптимальним рішенням для запровадження замкнених циклів як одного з видів безвідходного виробництва за умови максимально повного використання основних матеріалів може стати міжгалузева кооперація і комплексний зв’язок усіх технологічних циклів. Створення ТПК, взаємодія яких між собою здійснюється за моделлю природних екосистем сприяє екологізації виробництва, що полягає в безконфліктному підключенні господарської діяльності до природного механізму біосфери.

Slide 45

Практична робота № 9 Проект “Збережемо річку” (“Чистий беріг”)

Summary: технології, 11 клас

URL: