Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα

+52

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα Γ.Φ.

Slide 2

Δεκαδικοί αριθμοί – Δεκαδικά κλάσματα Οι δεκαδικοί αριθμοί μπορούν να μετατραπούν σε δεκαδικά κλάσματα και, αντίστροφα, τα δεκαδικά κλάσματα να μετατραπούν σε δεκαδικούς αριθμούς. π.χ. το 0,4 γίνεται 4 και αντίστροφα. 10 το 25 γίνεται 0,25 και αντίστροφα. 100

Slide 3

Μετατροπή δεκαδικού αριθμού σε κλάσμα Για να μετατρέψουμε ένα δεκαδικό αριθμό σε κλάσμα: Γράφουμε ολόκληρο τον αριθμό, χωρίς την υποδιαστολή, στη θέση του αριθμητή. Στη θέση του παρονομαστή γράφουμε τον αριθμό 1, με τόσα μηδενικά όσα ήταν τα δεκαδικά ψηφία του αριθμού.

Slide 4

Παράδειγμα Το 2,34 γίνεται κλάσμα με αριθμητή το 234 και παρονομαστή το 100, αφού ο αριθμός έχει δύο δεκαδικά ψηφία. Δηλαδή 2,34 = 234 100

Slide 5

Μετατροπή δεκαδικού κλάσματος σε δεκαδικό αριθμό Για να μετατρέψουμε ένα δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό: Γράφουμε μόνο τον αριθμητή του. Χωρίζουμε με υποδιαστολή, από τα δεξιά προς τ’ αριστερά, τόσα δεκαδικά ψηφία όσα μηδενικά έχει ο παρονομαστής του.

Slide 6

Παράδειγμα Γιάννης Φερεντίνος Το 583 = 0,583 1.000 γιατί ο αριθμός έχει τρία μηδενικά στον παρονομαστή.

URL: