The tich khoi da dien

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

A. Kiểm tra kiến thức cũ: Định nghĩa khối đa diện lồi? Các khối đa diện sau khối nào là khối đa diện lồi? Các hình: (1), (2), (3) là những khối đa diện lồi. Hình (4) không là khối đa diện lồi. ĐN Hình: (1) Hình: (2) Hình: (3) Hình: (4)

Slide 2

* Thế nào là thể tích của một khối đa diện? Thể tích khối đa diện là số đo độ lớn phần không gian mà nó chiếm chỗ.

Slide 3

1. Khái niệm về thể tích khối đa diện: Chúng ta thừa nhận rằng mỗi khối đa diện (H) có thể tích là một số dương V(H) ,thỏa mãn các tính chất sau đây: 2) Nếu Hai khối đa diện (H1) và (H2) bằng nhau thì: V(H1) = V(H2) 3) Nếu khối đa diện (H) được phân chia thành hai khối đa diện (H1) và (H2) thì: V(H)=V(H1)+ V(H2) 1) Nếu (H) là khối lập phương có cạnh bằng 1 thì: V(H)=1

Slide 4

1 1 1 1 x 1 x 1 = 1 (Đơn vị thể tích) A B C D A’ B’ C’ D’

Slide 5

V1 V2 V1 = V2 V1 V2 A B C D V1 = V2

Slide 6

V = V1 + V2

Slide 7

Ví dụ: Tính thể tích khối hộp chữ nhật (H) có 3 kích thước là những số nguyên dương? Vấn đề Công thức tính thể tích khối hộp chữ nhật ?

Slide 8

Định lý: Tính thể tích khối hộp chữ nhật bằng tích ba kích thước của nó. V=a.b.c Hệ quả: Tính thể tích khối hộp lập phương có cạnh bằng a là: V=a3

Slide 9

II Thể tích khối lăng trụ: Ta có, thể tích khối hộp chữ nhật: Định lý: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là: V=a.b.c = Diện tích đáy x chiều cao V=B.h

Slide 10

II Thể tích khối chóp: Người ta chứng minh được định lí sau: Định lý: Thể tích khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là:

URL: