PHÉP ĐỐI XỨNG QUA MẶT PHẲNG VÀ SỰ BẰNG NHAU CỦA CÁC KHỐI ĐA DIỆN

+9

No comments posted yet

Comments

kate87 (8 years ago)

bai viet rat hay

Slide 1

§ 2. Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện

Slide 2

Định nghĩa: Cho mp(P). Phép đối xứng qua mp (P) là phép biến hình biến mỗi điểm thuộc (P) thành chính nó và biến mỗi điểm M không thuộc (P) thành điểm M’ sao cho (P) là mặt phẳng trung trực của MM’ Định lí: Phép đối xứng qua mặt phẳng biến hai điểm M, N lần lượt thành hai điểm M’, N’ thì MN= M’N’

Slide 4

Ví dụ về phép đối xứng qua mặt phẳng CABRI

Slide 6

2. Mặt phẳng đối xứng của một hình Định nghĩa: Nếu phép đối xứng qua mặt phẳng (P) biến hình H thành hình H’ thì (P) gọi là mặt phẳng đối xứng của hình H Ví dụ: CABRI CABRI CABRI

Slide 7

3. Hình bát diện đều và mặt phẳng đối xứng của nó Tám mặt là những tam giác đều A,B,C,D nằm trên một mặt phẳng, đó là mặt phẳng đối xứng của hình bát diện đều ABCDEF. ? Tìm thêm các mặt phẳng đối xứng khác. CABRI

Slide 8

CABRI b) Một số ví dụ về phép dời hình - Phép tịnh tiến 4. Phép dời hình và sự bằng nhau của các hình a) Định nghĩa phép dời hình: Phép dời hình trong không gian là phép biến hình không làm thay đổi khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

Slide 9

Phép đối xứng qua đường thẳng d là phép biến hình biến mỗi điểm thuộc d thành chính nó , và biến mỗi điểm M không thuộc d thành điểm M’ sao cho d là trung trực của MM’) CABRI - Phép đối xứng qua đường thẳng

Slide 10

- Phép đối xứng qua một điểm (còn gọi là phép đối xứng tâm) CABRI

Slide 11

Hai hình H và H ’ gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia. c) Định nghĩa Hai hình bằng nhau CABRI Ví dụ 4

Slide 12

d) Định lý Hai hình tứ diện ABCD và A’b’c’d’ bằng nhau nếu chúng có các cạnh tương ứng bằng nhau. CABRI CABRI

URL: