Murid Pendidikan Khas Pembelajaran

+45

No comments posted yet

Comments

pjahon3y89 (8 years ago)

klu blh dload kn bgs

Slide 1

JENIS INSTRUMEN IDENTIFIKASI AWAL MURID BERMASALAH PEMBELAJARAN BAHAGIAN 2

Slide 2

UJIAN SARINGAN DAN UJIAN DIAGNOSTIK

Slide 3

UJIAN SARINGAN DEFINISI Satu instrumen pengukuran yang menyeluruh. Membantu mengesan murid yang lemah.

Slide 4

Mengasing dan menentukan kumpulan murid. Ujian formal atau tidak formal Secara individu atau berkumpulan.

Slide 5

BAHASA LISAN PENGAMATAN (PENGLIHATAN, PENDENGARAN DAN SENSORI MOTOR) BACAAN PENULISAN KANDUNGAN UJIAN SARINGAN

Slide 6

MATEMATIK Operasi-operasi asas. Penyelesaian masalah harian.

Slide 7

KAEDAH PENGESANAN Memperolehi maklumat mengesan kelemahan murid. contoh: Susah mengenal huruf atau perkataan. hiperaktif- tidak boleh duduk diam. PEMERHATIAN

Slide 8

PENTAFSIRAN REKOD PRESTASI Dokumen berbentuk senarai semak iaitu satu set kemahiran-kemahiran kecil.

Slide 9

Menggambarkan pencapaian murid secara keseluruhan. Disediakan pada setiap hujung bulan. Pencapaian dicatatkan dalam bentuk gred. PENTAFSIRAN REKOD PROFIL

Slide 10

UJIAN KERTAS DAN PENSEL Berbentuk objektif dan subjektif. Memberi gambaran pencapaian murid dalam Bahasa dan Matematik.

Slide 11

LATIHAN HARIAN Berbentuk lisan atau bertulis. Dijalankan dari semasa ke semasa. Menguji kefahaman murid tentang tajuk diajar. Lazimnya dalam bentuk lembaran kerja.

Slide 12

SOALJAWAB/ KUIZ Dijalankan untuk memberi petunjuk tentang kefahaman murid dalam topik yang telah disampaikan.

Slide 13

UJIAN FIZIKAL Merupakan temubual dengan guru kelas, ibubapa dan guru besar. Mendapatkan maklumat secara langsung atau tidak langsung tentang pencapaian murid.

Slide 14

UJIAN PENDENGARAN DAN PENGLIHATAN Menggunakan alat jangka audio (audiometer) bagi mengesan kesukaran pendengaran di kalangan murid.

Slide 15

Menggunakan Keystone Telebinocular bagi mengesan berbagai kecacatan mata Carta Snellen untuk menguji masalah penglihatan murid melihat dari jarak dekat.

Slide 16

REFLEKSI Sejauh manakah kaedah pengesanan dapat dijalankan dengan berkesan di sekolah anda?

Slide 17

UJIAN DIAGNOSTIK DEFINISI Merupakan satu ujian formatif. Data-data yang diperolehi menunjukkan daerah-daerah kelemahan dan kekuatan murid.

Slide 18

Membantu guru mengenalpasti punca kegagalan menguasai sesuatu kemahiran. Analisa keputusan membantu guru merancang program pengajaran kepada individu atau kumpulan secara tepat dan sistematik.

Slide 19

KANDUNGAN UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA LISAN PENGAMATAN (PENGLIHATAN, PENDENGARAN DAN SENSORI MOTOR) BACAAN PENULISAN

Slide 20

KAEDAH PERLAKSANAAN Dilaksanakan setelah guru mengenalpasti murid yang dipilih melalui ujian saringan. Ujian diagnostik lisan dijalankan secara individu. Ujian diagnostik bertulis dijalankan secara kumpulan kecil.

Slide 21

Ujian disediakan mengikut urutan kognitif daripada rendah kepada lebih tinggi (pengetahuan, pemahaman, aplikasi). Ujian ini dimulakan dengan ujian lisan serta diikuti dengan ujian bertulis.

Slide 22

Ujian ini diberhentikan sekiranya seseorang murid gagal menjawab dengan betul dalam tiga kemahiran yang berturut-turut. Setiap jawapan murid direkodkan ke dalam borang rekod ujian diagnostik.

Slide 23

KEPUTUSAN UJIAN DIAGNOSTIK Keputusan ujian diagnostik akan menentukan tahap kebolehan dan kelemahan murid dalam sesuatu kemahiran. Murid yang mempunyai kebolehan yang hampir sama dikumpulkan dalam satu kumpulan kecil untuk membolehkan guru menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih sesuai.

Slide 24

Keputusan ujian diagnostik juga membolehkan guru merancang rancangan pengajaran individu.

Slide 25

KAEDAH-KAEDAH LAIN PENGAGIHAN MURID Mengikut kemahiran yang hendak diajar Contoh: dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup (Jahitan atau Masakan). Mengikut jantina. Contoh: dalam Pendidikan Jasmani, Pendidikan Islam dan Kemahiran Hidup. Mengikut minat murid.

Slide 26

REFLEKSI Senaraikan kaedah-kaedah pengagihan murid PKBP di sekolah anda.

Slide 27

KUIZ Apakah pendekatan yang digunakan dalam proses pengagihan murid PKBP di negara kita? mengikut jenis kecacatan mengikut umur kronologi tanpa mengikut jenis kecacatan hidup pendekatan menyeluruh

Slide 28

Tujuan utama pengagihan murid mengikut tahap kebolehan adalah untuk …. mengawal tingkahlaku murid memudahkan guru, murid dalam pengajaran dan pembelajaran memberi keseronokan dan motivasi dalam pembelajaran mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenalpasti

Slide 29

Nyatakan 2 jenis ujian pengesanan dalam bidang komunikasi. ujian formatif dan sumatif senarai semak dan pemerhatian objektif dan berstruktur saringan dan diagnostik

Slide 30

Mata pelajaran yang diutamakan dalam ujian saringan dan diagnostik adalah. Kemahiran Hidup dan Pendidikan Seni Bahasa dan Matematik Muzik dan Bahasa Bahasa dan Kemahiran Hidup  

Slide 31

Kaedah-kaedah berikut digunakan untuk mengagihkan murid bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran kecuali.. mengikut jantina mengikut minat dan kebolehan mengikut kategori kecacatan mengikut mata pelajaran

Slide 32

LAMPIRAN CONTOH UJIAN SARINGAN DAN UJIAN DIAGNOSTIK

Slide 33

UJIAN SARINGAN Contoh 1 Kemahiran 1 : Melakukan arahan mudah Arahan : Ikut arahan guru. Berdiri atau duduk Buka mulut awak Angkat tangan awak Tunjuk tiga jari Pegang telinga awak

Slide 34

UJIAN SARINGAN Contoh 2 Kemahiran 7 : Perkataan KVK Arahan : Baca perkataan di bawah.

Slide 35

UJIAN SARINGAN Ini kucing. Ini kucing Ani. Nama kucing ini Pintar. Pintar kuat makan. Ani beri Pintar makan ikan. Warna bulu Pintar putih dan hitam. Contoh 3 : Kemahiran 13 : Bacaan dan kefahaman Arahan guru : Baca cerita bergambar ini dan jawab soalan berikut.

Slide 36

Soalan Pemahaman (Lisan) Ini gambar apa? Ini kucing siapa? Apa nama kucing ini? Ani beri kucing ini makan apa? Apa warna bulu Pintar?

Slide 37

UJIAN DIAGNOSTIK Contoh 1 (Lisan) Kemahiran 5 : Sukukata KV Arahan : 5.1 Tunjuk sukukata yang guru sebut. 5.2 Sebut sukukata yang guru sebut.

Slide 38

Contoh 2 (Praktik ) Kemahiran 3 : Huruf vokal Arahan guru : Suaikan huruf awal dengan gambar yang sesuai.

Slide 39

Contoh 3 (Bertulis ) Kemahiran 12 : Menulis perkataan dan sukukata KVK +KV Arahn guru : Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. di bawah ini. __ __ __ pu __ __ __ ci __ __ __ pu __ __ __ di __ __ __ __ __

Slide 40

Sekian.

URL: