Strategi dan Pendekatan P&P

+126

No comments posted yet

Comments

Train (7 years ago)

can download?

akif89 (7 years ago)

macam mana saya nk download presentation ini??... harap dapat bantu saya... tq....

pjahon3y89 (8 years ago)

sume bgs but cant dload...uhuk2

Slide 2

Kebolehan guru dalam memilih, menyusun dan mengurus sesuatu rancangan dengan tujuan menghasilkan pencapaian yang optimum. KONSEP STRATEGI

Slide 3

3 JENIS STRATEGI Pemusatan Guru 2. Pemusatan Murid 3. Pemusatan Bahan

Slide 4

STRATEGI PEMUSATAN GURU Memainkan peranan yang utama Menguasai dan mengawal aktiviti murid Guru bercakap murid mendengar - komunikasi sehala

Slide 5

Kepimpinan guru bersifat autokratik Mengutamakan pencapaian objektif pengajaran guru Mementingkan pencapaian akademik

Slide 6

STRATEGI PEMUSATAN MURID Memainkan peranan aktif dalam proses P&P Komunikasi dan interaksi guru – murid dua hala Ciri kepimpinan guru bersifat demokratik

Slide 7

P & P lebih mengutamakan pencapaian objektif pembelajaran murid Perkembangan murid secara menyeluruh Perbezaan individu diberi perhatian

Slide 8

STRATEGI PEMUSATAN BAHAN Dua kategori BBM: i) Bahan bantu mengajar digunakan oleh guru seperti carta, model, gambar, kad kerja atau kad imbasan. ii) Bahan bantu mengajar digunakan oleh murid seperti kad aktiviti, kad cantuman, lembaran kerja, pembilang dan lain-lain.

Slide 9

Mengutamakan kecekapan dan kemahiran menggunakan bahan untuk mencapai objektif Menekankan perkembangan kognitif, rohani dan jasmani

Slide 10

Menggunakan bahan bantu mengajar untuk membantu murid memahami konsep yang abstrak dengan lebih jelas Mempertingkatkan interaksi sosial murid Mengajar dan belajar melalui pengalaman

Slide 11

Merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran itu diajarkan untuk mencapai objektifnya. Terdapat beberapa pendekatan yang boleh digunakan dalam kelas khas . KONSEP PENDEKATAN

Slide 12

PENDEKATAN INDUKTIF Melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat Murid membuat kesimpulan Guru membimbing murid melalui aktiviti soal jawab dan menyediakan contoh-contoh yang sesuai

Slide 13

Guru membina soalan-soalan untuk membimbing murid membina kesimpulan BBM harus disediakan untuk memudahkan murid membuat kesimpulan Aktiviti P & P melibatkan penggunaan deria seperti penglihatan, pendengaran dan sentuhan

Slide 14

PENDEKATAN ELEKTIF Merupakan gabungan pendekatan yang digunakan sebagai satu strategi untuk melaksanakan P & P di dalam kelas. Contohnya: Guru menggunakan pendekatan strategi pemusatan bahan untuk kumpulan yang menjalankan aktiviti pengkayaan dan strategi pemusatan guru untuk kumpulan yang menjalankan pemulihan.

Slide 15

PENDEKATAN TEMATIF Berkait rapat dengan aktiviti P & P secara kumpulan Sesuai digunakan sebagai proses perbincangan tema dalam aktiviti kumpulan

Slide 16

CARA PERLAKSANAAN Tema dipecahkan kepada sub-topik dan dibincangkan dalam kumpulan mengikut tahap kebolehan murid. Contoh : tema : Kebersihan Sub topik : Kebersihan diri Kebersihan tempat tinggal Kebersihan kelas

Slide 18

b) Tema yang sama diberi dan dibincangkan oleh murid-murid dalam kumpulan pelbagai kebolehan. Contoh : tema : binatang peliharaan Kumpulan A : jawab soalan tentang binatang Kumpulan B : lukis gambar binatang Kumpulan C : gunting dan tampal

Slide 20

PENDEKATAN PEMBELAJARAN MASTERI Memastikan murid dapat menguasai sesuatu : Kemahiran dengan cekap dan lengkap. Menguasai kemahiran melalui latih tubi. Merangkumi 4 langkah.

Slide 21

Menerangkan objektif secara eksplisit. Teknik P & P yang berkesan termasuk penggunaan bahan bantu mengajar. Penilaian. Aktiviti susulan. LANGKAH PENDEKATAN PEMBELAJARAN MASTERI

Slide 22

4 LANGKAH PENDEKATAN PEMBELAJARAN MASTERI

Slide 23

PENDEKATAN KOPERATIF DAN KOLABORATIF P & P secara kumpulan di bawah bimbingan guru. Guru sebagai pembimbing dalam sesuatu kumpulan pelbagai kebolehan dalam menyelesaikan sesuatu tugasan atau projek. Latih tubi dilaksanakan.

Slide 24

KRITERIA ASAS MENJAYAKAN P&P SECARA KOPERATIF & KOLABORATIF: Semangat saling bergantungan yang positif. Kemahiran sosial. Kesedaran akauntabiliti individu. Penilaian kumpulan.

Slide 25

LANGKAH-LANGKAH P & P SECARA KOPERATIF DAN KOLABORATIF Bahagikan kumpulan murid dan berikan nama-nama kumpulan. Nyatakan objektif, bahan bantu mengajar yang digunakan serta langkah-langkah melakukan aktiviti.

Slide 26

LANGKAH-LANGKAH P&P SECARA KOPERATIF DAN KOLABORATIF Mengajar prosedur melaksanakan aktiviti. Tentukan kerjasama dalam kumpulan. Tegaskan tanggungjawab setiap ahli kumpulan. Nilaikan kumpulan.

Slide 27

KAEDAH DAN TEKNIK MENGAJAR 2.0 PENGAJARAN SECARA KUMPULAN Berasaskan strategi berpusat pada murid Menguasai kemahiran mengikut kebolehan masing-masing Jenis kumpulan a. mengikut kebolehan b. mengikut kumpulan untuk membantu guru merancang objektif P&P secara berperingkat

Slide 28

2.0 PENGAJARAN SECARA KUMPULAN Murid dikumpulkan berdasar hasil penilaian (ujian diagnostik/ RPI) Sesuai digunakan untuk aktiviti kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (Bahasa dan Matematik) Ahli dalam satu kumpulan boleh ditukarkan kepada kumpulan lain mengikut tahap kebolehan

Slide 29

2.0.1 KUMPULAN PELBAGAI KEBOLEHAN Komposisi ahli tidak sama untuk setiap kumpulan bagi mata pelajaran yang berlainan Pembentukan kumpulan murid-murid yang mempunyai pelbagai: * kebolehan * kecenderungan

Slide 30

Sesuai untuk menjalankan aktiviti * permainan * simulasi * perbincangan * projek * ujikaji Murid-murid cerdas dapat membantu murid-murid lemah

Slide 31

2.1 PENGAJARAN SECARA INDIVIDU Kaedah P & P Kaedah digunakan untuk murid-murid yang: * mempunyai masalah tingkahlaku * belum menguasai kemahiran yang diharapkan * pintar cerdas dan sebagainya

Slide 32

Murid-murid dapat mengembangkan potensi secara menyeluruh serta seimbang dari segi: * intelek * rohani * jasmani * sosial

Slide 33

2.1.1 FAKTOR PENTING DALAM PENGAJARAN SECARA INDIVIDU Kebolehan dan pengalaman sedia ada Punca masalah yang dihadapinya Strategi dan teknik mengajar

Slide 34

Isi pelajaran dan bahan bantu mengajar Langkah-langkah pengajaran mengikut urutan Aktiviti pengukuhan dan penilaian Aktiviti pembelajaran untuk murid-murid lain

Slide 35

2.2 TUNJUK CARA (DEMONSTRASI) Penerangan, demonstrasi cara atau langkah aktiviti oleh guru di hadapan murid Aktiviti pendengaran dan penglihatan oleh murid

Slide 36

Demonstrasi mengukuhkan ingatan murid tentang langkah-langkah melaksanakan sesuatu tugasan atau aktiviti Memudahkan pemahaman serta menimbulkan minat murid

Slide 37

Murid melakukan latihan amali untuk menguasai kemahiran dengan tepat dan kukuh Semasa demonstrasi murid, guru dapat membetulkan sebarang kesilapan yang berlaku dengan segera Membina keyakinan diri murid

Slide 38

2.2.1 JENIS-JENIS TUNJUK CARA A Model Hidup - Model yang sebenar digunakan untuk melaksanakan demonstrasi B Model Simbolik - Tunjuk cara dilakukan berdasarkan langkah-langkah secara bertulis, bergambar atau arahan guru C Model Persepsi - Tayangan video sesuatu demonstrasi

Slide 39

2.3 SIMULASI * Teknik simulasi di gunakan untuk membolehkan murid-murid berlatih sendiri aktiviti lakonan dalam keadaan yang teratur dan terkawal dengan tujuan mencari penyelesaian sesuatu masalah

Slide 40

2.3.1 JENIS-JENIS SIMULASI Sosio drama Aktiviti lakonan berdasarkan cerita lengkap. Skrip lakonan disediakan terlebih dahulu supaya murid dapat membaca dan membuat persediaan. Selepas berlakon, aktiviti perbincangan diadakan untuk menganalisa watak-watak lakonan dan membuat rumusan.

Slide 41

b. Main Peranan Satu lakonan spontan tanpa menggunakan sebarang skrip. Aktiviti berdasarkan sesuatu situasi atau masalah yang timbul

Slide 42

Tempoh lakonan hanya 5-6 minit sahaja. Melalui aktiviti main peranan murid dapat mengukuhkan kemahiran pertuturan dan melatih diri untuk berfikir secara spontan.

Slide 43

2.4 BERCERITA Satu kaedah mengajar yang membolehkan guru menyampaikan isi pengajaran melalui teknik bercerita. Penyampaian cerita melalui pita rakaman, boneka atau secara lisan. Pilih cerita yang sesuai dengan minat, kebolehan, umur dan pengetahuan am murid.

Slide 44

Guru perlu menghafaz isi-isi cerita. Sediakan bahan bantu mengajar seperti kad perkataan, gambar, topeng yang boleh menarik minat dan perhatian murid. Masa bercerita, guru boleh duduk atau berdiri

Slide 45

Gunakan suara yang menarik dan dengan penuh emosi. Pandang terus kepada murid secara bergilir-gilir. Gunakan kad perkataan dan gambar untuk membantu murid memahami isi-isi cerita.

Slide 46

Guru boleh mengemukakan beberapa soalan semasa bercerita. Gunakan perkataan dan ayat yang boleh difahami selepas bercerita. Aktiviti susulan boleh dijalankan.

Slide 47

2.5 BERMAIN Teknik mengajar yang memberi peluang kepada murid-murid melakukan aktiviti berpura-pura di bawah keadaan terkawal. Sesuai digunakan sebagai aktiviti pengukuhan,pengayaan dan pemulihan contohnya kuiz, teka-teki, penyelesaian masalah, memadan dan demonstrasi.

Slide 48

Boleh dilaksanakan secara kelas, individu, berpasangan atau kumpulan.

Slide 49

Jill Hadfield (1984) Penerangan dan demonstrasi guru tentang cara permainan dijalankan. Sekumpulan kecil murid dipilih membuat demonstrasi permainan yang diajar. Menjalankan aktiviti permainan. Di akhir permainan, murid merumus apa yang telah dipelajari. 2.5.1 Langkah-Langkah Pelaksanaan.

Slide 50

Professor William Kilpatrik (1871-1965) Satu kaedah yang diubah suai dari kaedah P&P melalui aktiviti permainan, kerja praktik, kajian dan lawatan. Murid dapat mengalami satu situasi yang benar. Meningkatkan minat dan perhatian murid. Aktiviti dijalankan selepas murid menguasai kemahiran-kemahiran tertentu. 2.6 PROJEK

Slide 51

Murid memperolehi pengalaman yang lebih luas. Dapat mengembangkan potensi murid dalam aspek jasmani dan sosial. Memberi pengukuhan kepada kemahiran-kemahiran yang baru dikuasai. Boleh dilaksanakan secara individu atau kumpulan. Contoh-contoh: Projek kaji selidik, projek hasil tangan dan lawatan.

Slide 52

Menentukan objektif pengajaran mengikut kebolehan murid. Menyediakan alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Merancang aktiviti. Pembahagian tugas bagi setiap murid dalam kumpulan. Langkah-langkah Perlaksanaan

Slide 53

Menentukan tugas yang memerlukan bimbingan guru dan tugas yang memerlukan kepimpinan murid daripada kumpulan cerdas. Mempamerkan hasil-hasil kerja. Penilaian.

Slide 54

2.7 PENGAJARAN BERPASUKAN Sharifah Alawiyah Alsagoff (1984) “ pengajaran berpasukan ialah pengajaran yang melibatkan dua orang guru atau lebih yang sentiasa bekerjasama dalam merancang, menyampaikan dan menilai pengajaran yang disediakan untuk satu kumpulan murid yang sama”

Slide 55

Pengajaran boleh dilaksanakan secara kelas, kumpulan dan individu.

URL:
More by this User
Most Viewed