Bai2-Con lac lo xo

+8

No comments posted yet

Comments

Slide 1

CON LAÉC LOØ XO BAØI 2:

Slide 2

V =0

Slide 35

V =0

Slide 68

CON LAÉC LOØ XO BAØI 2:

Slide 69

CON LAÉC LOØ XO BAØI 2:

Slide 70

C¸c em h·y quan s¸t dao động qua h×nh ¶nh m« pháng sau. .

Slide 71

C¸c em h·y quan s¸t dao động qua h×nh ¶nh m« pháng sau. .

Slide 72

I. CON LẮC LÒ XO: 1. Con lắc lò xo: Gồm một vật nhỏ khối lượng m gắn vào đầu một lò xo có độ cứng k, đầu kia của lò xo được giữ cố định. 2. Vị trí cân bằng : Là vị trí khi lò xo không bị biến dạng ( đối với lò xo nằm ngang) VTCB

Slide 73

II. KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC LÒ XO VỀ MẶT ĐỘNG LỰC HỌC 1. ChỌN trục tọa độ Ox trùng với trục lò xo, chiều dương là chiều tăng độ dài lò xo. Gốc tọa độ tại vị trí cân bằng. Khi vật ở li độ x: Lực đàn hồi của lò xo F = -kx (1)

Slide 74

o x 2. Hợp lực tác dụng vào vật : Vì: nên: (2) + Từ (1) và (2) ta có:

Slide 75

3. Đặt Tần số góc và chu kỳ của con lắc lò xo : 4. Lực kéo về: Lực luôn hướng về vị trí cân bằng gọi là lực kéo về. Vật dao động điều hòa có lực kéo về tỉ lệ với li độ x

Slide 76

III. KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CỦA LÒ XO VỀ MẶT NĂNG LƯỢNG 1. Động năng của con lắc lò xo: Wñ(J); m(kg); v(m/s) 2. Thế năng của con lắc lò xo: Wt (J); k(N/m); x(m) 3. Năng lượng của con lắc lò xo. Sự bảo toàn cơ năng : a. Cơ năng của con lắc lò xo là tổng của động năng và thế năng

Slide 77

b. Khi không có lực ma sát: W (J)  Cơ năng của con lắc lò xo tỉ lệ với bình phương biên độ dao động.  Khi không có ma sát, cơ năng của con lắc được bảo toàn.

Slide 78

CỦNG CỐ Một vật có khối lượng 50g gắn vào lò xo , kích thích nó dao động điều hòa với biên độ A =4cm và chu kỳ T =2s . Lấy a/Tính hệ số cứng của lò xo? b/Tính năng lượng kích thích cho con lắc dao động ( bỏ qua mọi lực cản môi trường)

Summary: vatly 12

Tags: con lac lo xo

URL: