La Célula

+19

No comments posted yet

Comments

Slide 2

1- Tots els éssers vius estan formats per cèl.lules 2- Les cèl.lules són les unitats bàsiques estructurals i funcionals que constitueixen els éssers vius. 3- Tota cèl.lula procedeix, per divisió cel.lular, d’una altra cèl.lula existent.

Slide 3

Trobem dos tipus de cèl.lula en els èssers vius El material genètic, l’ADN està liure en el citoplasma. Només posseix uns orgànuls: els ribosomes És el tipus de cèl.lula que presenten les bacteries El material genètic, l’ADN està tancat en una membrana i forma el nucli. Posseeix un gran nombre d’orgànuls. Ès el tipus de cèl.lula que presenten la resta dels éssers vius. CÈL.LULA EUCARIOTA CÈL.LULA PROCARIOTA

Slide 4

MEMBRANA PLASMÀTICA: una membrana que la separa del medi extern, però que permet l’intercavi de matèria. L’estructura bàsica d’una cèl.lula consta de: CITOPLASMA: És l’espai comprès entre la membrana plasmàtica i el nucli. Conté una substància viscosa, una solució aquosa en la que es troben inmersos els orgànuls i altres estructures com el citoesquelet. Es duen a terme les reaccions metabòliques. NUCLI: Conté el material genètic, l’ADN format per àcids nucleics. ORGÀNULS SUBCEL.LULARS: estructures subcel.lulars que desenvolupen diferents funcions dintre de la cèl.lula.

Slide 5

La membrana plasmàtica representa el límit entre el medi extracel.lular i el intracel.lular i dóna forma a la cèl.lula La composició química de la membrana és a base de lípids, proteínes i glúcids La membrana controla el contingut químic de la cèl.lula, permeten l’intercanvi de substàncies amb l’exterior.

Slide 8

El nucli és el centre de control de la cèl.lula. Conté tota la informació sobre el seu funcionament i el de tots els organismes als que pertany. Està envoltat per una membrana nuclear que es porosa amb el citoplasma. Conté: El DNA: són llargues cadenes condensades que orginen els cromosomes. Conté la informació necessària per a dirigir l’activitat de la cèl.lula. EL nucleol: partícula esfèrica relacionada amb la síntesi del RNA

Slide 11

Núcleo: contiene la instrucciones para el funcionamiento celular y la herencia en forma de ADN. Mitocondrias: responsables de la respiración celular, con la que la célula obtiene la energía necesaria. Retículo: red de canales donde se fabrican lípidos y proteínas que son transportados por toda la célula. Aparato de Golgi: red de canales y vesículas que transportan sustancias al exterior de la célula. Vacuolas: vesículas llenas de sustancias de reserva o deshecho. Lisosomas: vesículas donde se realiza la digestión celular. Ribosomas: responsables de la fabricación de proteínas Centriolos: intervienen en la división celular y en el movimiento de la célula.

Slide 13

6

Slide 14

Las mitocondrias son los orgánulos celulares encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular, Actúan por tanto, como centrales energéticas de la célula .

Slide 15

Los ribosomas, que realizan la síntesis de sustancias llamadas proteínas, según ordenes del núcleo. Se encuentran libres en el citoplasma o adosados a la pared del retículo endoplasmático.

Slide 16

Está formado por sacos membranosos aplanados y apilados , no comunicados entre si y rodeados por pequeñas vesículas. Se encargan del empaquetamiento y transporte de proteinas y otras sustancias que deben ser exportadas al exterior celular.

Slide 17

Son pequeñas vesículas rodeadas por membrana y que contienen enzimas digestivos. Su función es digerir los alimentos que llegan a la célula

Slide 18

Las cèl.lules vegetals es caracteritzen per tenir: Una gruixuda paret formada per cel.lulosa. Cloroplasts encarregats de realitzar la fotosíntesi. Una única vacuola que ocupa gran part del citoplasma.

Slide 19

Orgànuls exclusius de cèl·lules vegetals. Té forma arrodonida i el seu tamany varia d’unes cèl·lules a les altres. Posseeixen una membrana externa composta de cel·lulosa En ells té lloc la fotosíntesi, procés en el que es transforma l’energia lumínica en energia química. CO2+H2O matèria orgànica + O2 L’energia luminosa la capta un pigment de color verd Anomenat clorofil·la

Slide 20

Nutrició Relació Reproducció

Slide 21

AQUESTES SUBSTÀNCIES ES TRANSFORMEN PER OBTENIR MATÈRIA I ENERGIA que s’aprofita per · Créixer · Rejoveniment de parts envellides · Sintetitzar substàncies necessàries per altres activitats cel·lulars S’INCORPOREN SUBSTÀNCIES PROCEDENTS DE L’EXTERIOR

Slide 22

El metabolisme cel.lular: És un conjunt de reaccions químiques que succeeixen dins de la cèl·lula la amb la finalitat d’obtenir energia i molècules per créixer i renovar-se. Matèria orgànica + O2 ATP + CO2+ H2O La Respiració Cel·lular és una de las vies principals del metabolisme, gràcies a la qual la cèl·lula obté l’energia continguda en la matèria orgànica en forma de ATP. Succeeix dins dels mitocondris

Slide 23

L’ATP és una molècula en la qual s’emmagatzema l’energia que s’extreu de la matèria orgànica i s’utilitza com a combustible en les activitats de la cèl·lula El diòxid de carboni que es produeix és eliminat fora de la cèl·lula

Slide 24

Mitjançant aquesta funció, les cèl·lules reben estímuls del medi i responen a ells. La resposta més comuna a aquests estímuls és el moviment que poden ser de dos tipus: Moviment ameboide: Es produeix per la formació de pseudopodis, que són expansions de la membrana plasmàtica produïdes per moviments del citoplasma. Moviment vibràtil: Es produeix pel moviment de cilis o flagels de la cèl·lula

Slide 25

La funció de reproducció consisteix en que a partir de la cèl.lula progenitora s’originen dos o més descendents. Ès un procés que assegura que cada descendent tingui una còpia fidel de material genètic de la cèl.lula mare.

Slide 26

El DNA es una macromol.lècula formada por dos fibres, torçades en forma helicoidal.

Slide 28

En las cèl·lules eucariotes es produeix la divisió per un procés anomenat MITOSI: 1r etapa: profase : l’ADN es troba en forma de cromosomes, la membrana del nucli es desfà els centríols es dupliquen formant el fus mitòtic, 2a etapa en la metafase: els cromosomes se situen en el centre units al fus 3ª etapa: anafase: les dues mitats de cada cromosoma (cromàtides) se separen cap els pols oposats de la cèl.lula. 4ª estapa: telofase: desapareix el fus i es formen les dues noves membranes nuclears. La cèl·lula es divideix en dues cèl·lules filles. Veure video

Slide 29

Los seres unicelulares son los seres de organización más sencilla. Están formados por una sola célula. Son microscópicos y pueden ser procariotas (bacterias) o eucariotas (algas, protozoos y algunos hongos) Los seres unicelulares pueden agruparse para formar una colonia, que se origina a partir de una sola célula que se divide. Las células hijas quedan unidas entre sí formando la colonia. Existen en protozoos y algas.

Slide 30

Los seres pluricelulares están formados por gran número de células y tienen además las siguientes características: Existe diferenciación celular. Cada forma celular realiza una función específica. Las células no pueden separarse del organismo y vivir independientemente. Necesitan de las otras para vivir. Se forman a partir de una célula madre o cigoto.

Slide 31

Las células se agrupan en tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos forman aparatos o sistemas, que forman en conjunto al organismo.

Slide 32

MESURANT CÈL.LULES 1 m = 1000 mm = 1000.000 μm 1 mm = 107 Å 1 μm = 10 4 Å

Slide 33

Veure vídeo MICROSCOPI: FUNCIONAMENT I PARTS

URL:
More by this User
Most Viewed