Όγκος - Χωρητικότητα

+6

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Όγκος - Χωρητικότητα Γ.Φ.

Slide 2

Τι είναι ο όγκος ενός στερεού σώματος και ποια η μονάδα μέτρησης του; Όγκος ενός στερεού σώματος είναι ο χώρος τον οποίο καταλαμβάνει το στερεό. Μονάδα μέτρησης του όγκου είναι το κυβικό μέτρο. Δηλαδή ένας κύβος με μήκος, πλάτος και ύψος 1 μέτρο. Οπότε: Ο = μ * π * υ = 1 * 1 * 1 = 1 κ.μ.

Slide 3

Τι είναι η χωρητικότητα και ποια η μονάδα μέτρησης της; Ο όγκος της ποσότητας υγρού ή αερίου η οποία μπορεί να χωρέσει σ’ ένα δοχείο ονομάζεται χωρητικότητα. Μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας είναι το λίτρο. Ένα λίτρο ισοδυναμεί με ένα κυβικό δέκατο.

Slide 4

Ποιες είναι οι μονάδες μέτρησης όγκου - χωρητικότητας;

Slide 5

Χ 1.000 : 1.000 Χ 1.000 : 1.000 Χ 1.000 : 1.000 Το σπίτι του όγκου και της χωρητικότητας

Slide 6

Με ποιους τρόπους μπορούμε να γράψουμε τον όγκο στερεού; Ο όγκος ενός στερεού μπορεί να γραφεί με: φυσικό αριθμό (7.890 κ.δεκ.) δεκαδικό αριθμό (7,890 κ.μ.) συμμιγή αριθμό ( 7 κ.μ. 890 κ.δεκ.) κλασματικό αριθμό (7.890 κ.μ.) 1.00ο

Slide 7

Τι συμβαίνει όταν μετατρέπουμε τη μέτρηση σε μονάδα άλλης τάξης; Όταν μετατρέπουμε μεγαλύτερες μονάδες σε μικρότερες, κάνουμε πολλαπλασιασμό. π.χ. 1,2 κ.μ. = κ.δεκ. Όταν μετατρέπουμε μικρότερες μονάδες σε μεγαλύτερες, κάνουμε διαίρεση. π.χ. 3.000 κ.εκ. = κ. δεκ. 1.200 1,2 * 1.000 = 3.000 : 1.000 = 3

Slide 8

Μπορούμε να κάνουμε πράξεις με μετρήσεις που έχουν γίνει με διαφορετική μονάδα μέτρησης; Για να κάνουμε πράξεις ανάμεσα σε μετρήσεις όγκου , πρέπει όλες οι μετρήσεις να έχουν γίνει με την ίδια μονάδα (π.χ. όλοι να είναι σε κ.μ.) και με αριθμούς της ίδιας μορφής. (π.χ. όλοι οι αριθμοί να είναι ακέραιοι κτλ). Γι’ αυτό χρειάζεται να κάνουμε μετατροπές έτσι ώστε όλες οι μετρήσεις να εκφράζονται στην ίδια υποδιαίρεση ή πολλαπλάσιο του κ.μ. και στην ίδια μορφή.

Slide 9

Παράδειγμα Να υπολογίσεις το συνολικό όγκο δυο βαρελιών, που το ένα έχει όγκο 3,4 κ.μ. και το άλλο 6.500 κ.δεκ. Μετατρέπουμε όλες τις μετρήσεις στην ίδια μονάδα και μορφή (σε κ.μ. και δεκαδικούς). Οπότε: Ο = 3,4 + 6,5= 9,8 κ.μ. Γιάννης Φερεντίνος

URL: