Όγκος κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Όγκος κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου Γ.Φ.

Slide 2

Όγκος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου Για να υπολογίσουμε τον όγκο ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου πολλαπλασιάζουμε τις τρεις διαστάσεις του: (μήκος μ επί πλάτος π επί ύψος υ). Ο ορθ. παραλληλεπιπέδου = α * β * γ = μ * π * υ

Slide 3

Παράδειγμα Να υπολογιστεί ο όγκος ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου με διαστάσεις 5 εκ., 4 εκ,. 2 εκ. Ο ορθ. παραλληλεπιπέδου = α * β * γ = 5 * 4 * 2 = 40 κ.εκ.

Slide 4

Όγκος κύβου Για να υπολογίσουμε τον όγκο ενός κύβου πολλαπλασιάζουμε τις τρεις διαστάσεις του: (μήκος επί ύψος επί πλάτος). Επειδή, στον κύβο, οι τρεις διαστάσεις είναι ίσες, αρκεί να υψώσουμε την ακμή α του κύβου στην τρίτη δύναμη. Ο κύβου = α³ = α * α * α

Slide 5

Παράδειγμα Να υπολογιστεί ο όγκος ενός κύβου με ακμή 5 εκ. Ο κύβου = α³ = α * α * α = 5 * 5 * 5 = 125 κ.εκ. Γιάννης Φερεντίνος

URL: