ЧЕТИРИАГОЛНИЦИ

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ЧЕТИРИАГОЛНИЦИ Математика

Slide 2

Што е четириаголник ? Четириаголник е многоаголник со четири страни, четири агли и четири темиња. Збирот на (внатрешните) агли во еден четириаголник секогаш изнесува 360°. Конвексни четириаголници можат да имаат два пара паралелни страни (паралелограми), еден пар паралелни страни (трапези) или ниту еден пар паралелни страни (трапезоиди ).

Slide 3

Периметар на четириаголник Периметар на четириаголник чиишто должини на страните се a, b, c и d се пресметува со формулата: L= a + b + c + d

Slide 4

Четириаголник Паралелограм Трапез Трапезоид правоаголник разностран делтоид квадрат рамнокрак ромб правоаголен ромбоид

Slide 5

Што е паралелограм? Паралелограм е четириаголник кој има два пара паралелни страни.

Slide 6

Растојанието помеѓу паралелните страни во паралелограмот се вика висина на паралелограмот. Еден паралелограм може да има две висини ha и hb.

Slide 7

Својства на паралелограмите 1° Секоја дијагонала го дели паралелограмот на два складни триаголници. 2° Спротивните страни на паралелограмот се еднакви меѓу себе. 3° Спротивните агли на паралелограмот се еднакви меѓу себе. 4° Збирот на аглите што лежат на иста страна во паралелограмот е еднаков на 180°. 5° Во секој паралелограм дијагоналите се преполовуваат. 6° Секој паралелограм е централно симетрична фигура, со центар на симетрија во пресекот на дијагоналите.

Slide 8

Пресечна точка Дијагонала Дијагонала

Slide 9

Периметар на паралелограм Периметар на четириаголник кој има два пара паралелни страни кои се означени со a и b се пресметува со формулата L= a+b+a+b L= 2a+2b L= 2(a+b)

Slide 10

Периметар на четириаголник кој има два пара паралелни страни и се еднакви се пресметува со формулата L= а+а+а+а или L=4 a

Slide 11

Признаци за паралелограм 1° Ако во еден четириаголник дијагоналите се преполовуваат со пресечна точка, тогаш тој четириаголник е паралелограм. 2° Ако во еден четириаголник две спротивни страни се паралелни и еднакви, тогаш тој четириаголник е паралелограм. 3° Ако во еден четириаголник две по две спротивни страни се еднакви, тогаш тој четириаголник е паралелограм.

Slide 12

Видови паралелограми Паралелограмите се делат на : правоаголник; квадрат; ромб; ромбоид.

Slide 13

Својства на правоаголник 1° Во правоаголникот дијагоналите се преполовуваат. 2° Ако дијагоналите на еден паралелограм се еднакви тогаш тој четириаголник е правоаголник.

Slide 14

Својства на ромб 3° Дијагоналите на ромбот се заемно нормални. 4° Ако еден паралелограм има заемно нормални дијагонали, тогаш тој четириаголник е ромб

Slide 15

Својства на квадрат 5° Дијагоналите на квадратот се заемно нормални и еднакви. Квадратот има четири оски на симетрија: двете дијагонали и симетралите на двата пара спротиви страни.

Slide 16

Трапез Трапез е четириаголник кај кој две страни се паралелни, а другите две не се паралелни. Паралелните страни се викаат основи, а непаралелните краци. Секоја отсечка со крајни точки на основите и нормална на нив се вика висина на трапезот, односно висина е растојанието меѓу паралелните страни.

Slide 17

Основа Основа Висина Висина Крак Крак

Slide 18

Својства на трапез 1° Аглите што лежат на ист крак даваат 180° . 2° Средната линија на било кој трапез е паралелна со основите и е еднаква на нивниот полузбир.

Slide 19

3° Аглите при основата на рамнокрак трапез се еднакви. 4° Дијагоналите кај рамнокрак трапез меѓусебно се еднакви.

Slide 20

Видови трапези Правоаголен трапез Трапез на кој еден крак му е нормален со основите. Рамнокрак трапез Трапез со еднакви краци.

Slide 21

Периметар на трапез Периметарот на разностран трапез се пресметува со формулата L= a+b+c+d. Периметарот на рамнокрак трапез се пресметува со формулата L= a+b+2c. L= a+b+2c или L= 2m+2c или L= 2(m+c)

Slide 22

Делтоид Делтоидот е трапезоид кој има два пара еднакви соседни страни

Slide 23

Периметар на делтоид Периметарот на еден делтоид се пресметува со формулата L=2a+2b.

Slide 24

Својства на делтоидот 1° Дијагоналите на делтоидот се заемно нормални и едната дијагонала ја преполовуба другата односно е нејзина симетрала. 2° -Двата агли на делтоидот образувани од нееднаквите страни се еднакви меѓу себе -Двата агли образувани од еднаквите страни се преполовуваат од дијагоналите. 3° Делтоидот е осно симетрична фигура.

Slide 26

Изработила: Анѓела Стамболиска VII1 одд.

URL: