Линеарна функција1

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Линеарна функција Поим за линеарна функција

Slide 2

Еден сад кој собира 35 литри има 5 литри вода. Една цевка го полни садот со 3 литри вода во една минута. Колку литри вода ќе има во садот по 1 мин? Колку литри вода ќе има во садот по 2,5 мин, по 3 мин,5 мин и 10 мин? Колку литри(y) ќе има по х мин? 1 min 2,5 min 3 min 5 min 10 min           8 12,5 14 20 35 ☺ проблем   X (min)

Slide 3

Формулата y=3x+5 претставува пример за линеарна функција Функцијата y=kx+n каде што k и n се било кои реални броеви се вика линеарна функција y=kx+n Бројот k се вика коефициент пред аргументот Х се вика аргумент Бројот n се вика слободен член

Slide 6

Вредноста на аргументот х за која функцијата y е нула се вика нула на функцијата. Пример 1: Провери дали бројот 3 е нула на функцијата y=x-3 y=x-3=3-3=0 Бројот 3 е нула на оваа функција    

Slide 8

Малку да се потсетиме Колку точки ни се доволни за да нацртаме права? 2 точки Што е ова? Координатен систем Х оска y оска Каде се наоѓа точката А(-1,2) А Каде се наоѓа точката В(2,-2) В

Slide 9

График на линеарна функција Дадена е функцијата f(x)=2x+1 Да пресметаме f(-1) и f(1)   Ќе означиме A(-1,-1)   Ќе означиме В(1,3) А В Низ овие две точки минува единствена права → график на линеарна функција е права

Slide 10

Проф. Снежана Златковска ООУ„Илинден“ Крива Паланка http://ucimatematika.weebly.com/

URL: