Дзень Канстытуцыі РБ

+5

No comments posted yet

Comments

Slide 1

15 САКАВІКА – ДЗень кАНСТЫТУЦЫІ Рэспублікі Беларусь

Slide 4

Конституция – Асноўны Закон Рэспублікі Беларусь.

Slide 5

Першая Канстытуцыя Сацыялістынай Савецкай Рэспублікі Беларусіі (ССРБ) была прынята на I з’ездзе Саветаў Беларусіі 3 лютага 1919 г.

Slide 6

Другая Канстытуцыя Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі ыла прынятая 11 красавіка 1927 г. VIII Усебеларускім з'ездам Саветаў. Да гэтага часу быў утвораны СССР (30 снежня 1922 г.), у 1924 г. прынята Канстытуцыя СССР. У Канстытуцыі вызначалася дзейнасці вышэйшых і цэнтральных органаў дзяржаўнай улады Беларусі.

Slide 7

Канстытуцыя БССР 1937 г. Прынята 19 лютага 1937 г. Новая Канстытуцыя БССР цалкам адпавядала Канстытуцыі СССР 1936 г.

Slide 8

Канстытуцыя БССР 1978 г. У Канстытуцыі ранейшай засталася сістэма органаў дзяржаўнай улады і кіравання. Вярхоўны Савет БССР як вышэйшы орган дзяржаўнай улады БССР стаў "правамоцны вырашаць усе пытанні, аднесеныя Канстытуцыяй СССР і гэтай Канстытуцыяй да ведання Беларускай ССР", была вызначана выключная кампетэнцыя Вярхоўнага Савета.

Slide 9

Кастытуцыя Рэспублікі Беларусь прынята 15 сакавіка 1994 г. Дапаўненні і змяненні унесеныя на рэферэндумах: 24 лістапада 1996 г. 17 кастрычніка 2004 г.

Slide 10

Па Канстытуцыі ў рэдакцыі 1996 г. прадстаўнічы і заканадаўчы орган Рэспублікі Беларусь называецца Парламентам - Нацыянальным сходам Рэспублікі Беларусь. Складаецца з дзвюх палат - палаты прадстаўнікоў Савета Рэспублікі.

Slide 11

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь замацоўвае: канстытуцыйны лад, асновы дзяржавы і грамадства, становішча ў ім асобы, асноўныя правы, свабоды і абавязкі грамадзян, прынцыпы выбарчай сістэмы, парадак фарміравання дзяржаўных органаў, іх кампетэнцыя і ўзаемадзеянне, фінансава-крэдытная сістэма.

Slide 12

анстытуцыя Рэспублікі Беларусь складаецца з: прэамбулы, 9 раздзелаў, у якіх 8 кіраўнікоў і 146 артыкулаў.

Slide 13

Название государства:

Slide 14

Артыкул І Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь Рэспубліка Беларусь - унітарная дэмакратычная сацыяльна-прававая дзяржава, якая валодае ўсёй паўнатой улады на сваёй тэрыторыі і самастойна ажыццяўляе ўнутраную і знешнюю палітыку. Чалавек з'яўляецца найвышэйшай каштоўнасцю грамадства і дзяржавы. Вызначаны новы прававы статус грамадзян, пашырана кола правоў і свабод, замацаваны іх гарантыі і формы абароны.

Slide 15

Асновы канстытуцыйнага ладу краіны: Адзінай крыніцай дзяржаўнай улады з'яўляецца народ, які ажыццяўляе сваю ўладу непасрэдна і праз прадстаўнічыя органы. Дэмакратыя ажыццяўляецца на аснове разнастайнасці палітычных інстытутаў, ідэалогій і меркаванняў. Забараняецца стварэнне і дзейнасць палітычных партый, а таксама іншых грамадскіх арганізацый, якія маюць на мэце гвалтоўнае змяненне канстытуцыйнага ладу ці вядуць прапаганду вайны, нацыянальнай, рэлігійнай і расавай варожасці.

Slide 16

Прынцып падзелу ўладаў:

Slide 17

Дзяржава рэгулюе адносіны паміж сацыяльнымі, нацыянальнымі і іншымі супольнасцямі на аснове прынцыпаў роўнасці перад законам, павагі іх правоў і інтарэсаў, адказвае за захаванне гісторыка-культурнай спадчыны, свабоднае развіццё культур усіх нацыянальных супольнасцей, якія пражываюць у Рэспубліцы Беларусь. Забяспечваецца роўнасць перад законам усіх рэлігій і веравызнанняў.

Slide 18

Дзяржаўнымі мовамі ў Рэспубліцы Беларусь з'яўляюцца:

Slide 19

Сімваламі дзяржавы з'яўляюцца: Дзяржаўны сцяг, Дзяржаўны герб, Дзяржаўны гімн.

Slide 20

Асобная частка Канстытуцыі прысвечана выбарчай сістэме. У Асноўным законе вызначаны абавязкі і паўнамоцтвы суда і пракуратуры. Асобны раздзел прысвечаны фінансава-крэдытнай сістэме дзяржавы. Апошні раздзел Канстытуцыі рэгламентуе парадак яе дзеяння і ўнясення змяненняў у яе.

URL: