Аз и другите ПИ

+4

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Аз и другите Група по интереси Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Slide 2

Кои сме ние?

Slide 3

Какво правим? получаваме гражданско образование чрез работа по проекти в платформата eTwinning опознаваме себе си и другите чрез работа по еTwinning проекти добиваме компетентности да работим по проект с български и европейски партньори сътрудничим си и създаваме общи продукти опознаваме чужди култури комуникираме на роден и на английски език учим се да работим в екип

Slide 4

Какво се случи дотук? Получихме гражданско образование по темите: Кой съм аз? Аз и книгите Моето семейство Моето училище Аз общувам с другите Аз избирам професия Аз имам права и уважавам правата на другите

Slide 5

eTwinning проекти Инициирахме 3 проекта: „Книгознайковци“ "Happy Easter!“ "Hand in hand for a green world. Would you plant a tree for me?“ Станахме партньори в още 6: "Hello, Spring!" "Easter traditions and customs around the world“ "Let's celebrate spring coming" "Тhe custom Martenitza“ "Winter is my favorite season in year" "Christmas Greetings - Say it in your language!"

Slide 6

Книгознайковци Национален проект Работен език – български Партньори – 46 училища и детски градини (705 деца). Краен продукт – електронна книга

Slide 7

Happy Easter Европейски проект: България, Румъния, Гърция, Португалия, Литва, Испания, Италия, Украйна, Малта, Франция, Естония, Финландия, Грузия, Сърбия, Полша, Латвия, Словения, Великобритания Работен език – английски Партньори – 86 училища и детски градини Краен продукт – интерактивна карта на Европа

Slide 8

Приобщихме родители Аз и книгите Моето семейство Аз избирам професия

Slide 9

Аз и другите Смях Игри Забавления Работа по проекти Работа в екип Сътрудничество Активно гражданско образование

Slide 10

Благодарим за вниманието! http://tpanayotova.blogspot.bg/ http://tonypanayotova.weebly.com/ http://panayotova.webnode.com/

Tags: аз и другите твоят час т. панайотова

URL: