How to become good people in family_Seattle University_Thich Trung Sy

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Làm Thế Nào Để Trở Thành Người Tốt Trong Gia Đình Làm Thế Nào Để Trở Thành Người Tốt Trong Gia Đình   Author: Ven. THÍCH TRỪNG SỸ http://chuaphuclam.vn/index.php?/tin-tuc/hoa-k-i-c-tin-s-thich-trng-s-thuyt-trinh-ti-i-hc-seattle.html   (1) “how to become good people in family” (1)

Slide 2

Hoa Kỳ: Đại đức Tiến sỹ Thích Trừng Sỹ thuyết trình tại Đại học Seattle USA: Venerable Dr. Thich Trung Sy represents at Seattle University.

Slide 3

Ngày 25/5, nhận lời mời của Đại học Seattle, Hoa Kỳ, Thầy Thích Trừng Sỹ đã tham dự hội thảo tôn giáo và có bài thuyết trình về đề tài "Làm thế nào trở thành những người tốt trong gia đình" tại phòng Bannan 102, 901 12th Avenue, Seattle, WA 98122- 1090, Đại học Seattle. On May 25, 2011, receiving the invitation from Seattle University – USA, Ven. Thich Trung Sy attended religious Saminar with the representation of the topic “How to become good people in family.”

Slide 5

Buổi hội thảo do các Giáo sư Đại học Seattle tổ chức. Cùng tham gia thuyết trình với Thầy Thích Trừng Sỹ còn có Thượng tọa Thích Nguyên Kim - chùa Cổ Lâm, TP. Seattle, Linh mục Thành, và Hướng đạo viên Sơn. This Seminar organized by Professors of Seattle University. Along with the attendance of giving lectures with Ven. Thich Trung Sy, there are still Senior Venerable Thich Nguyen Kim – at Co Lam Temple – Seattle City, Catholic Priest Thanh, and a man Scout Sơn.

Slide 6

Chuaphuclam.com trân trọng giới thiệu các bạn đọc bài thuyết trình của Thầy Thích Trừng Sỹ tại buổi hội thảo này. Chuaphuclam.com has the honor of introducing Ven. Thich Trung Sy’s lecture at this Seminar.

Slide 7

Kính chào các vị Giáo sư, Giảng viên và sinh viên, Các bạn thân mến! Hôm nay thứ Tư, ngày 25 tháng 5, năm 2011. Tôi pháp danh là Thích Trừng Sỹ và Pháp huynh của tôi là Thượng tọa Thích Nguyên Kim. Chúng tôi đến từ Chùa Cổ Lâm. Good evening Professors, lecturers and students, Dear friends! Today is Wednesday, May 25, 2011. My Dharma name is Venerable Thich Trung Sy and my Dharma brother’s name is Senior Venerable Thích Nguyên Kim. We are from Co Lam temple.

Slide 8

Nhận lời mời từ Đại học Seattle, và được sự chỉ đạo và cho phép của Hòa thượng Thích Nguyên An, Viện chủ Chùa Cổ Lâm, chúng tôi rất hoan hỷ đến đây để thuyết trình và tham dự buổi hội thảo tôn giáo tại Đại học này do các vị Giáo sư tổ chức Receiving the invitation from Seattle University, and being guided and allowed by the Most Venerable Thich Nguyen An, the Head of Co Lam Temple, we are very happy to come here to represent and attend the religious Seminar at this University organized by Professors.

Slide 9

Những người nói chuyện chính tối hôm nay là Thượng tọa Nguyên Kim, Linh Mục Thành, Hướng đạo viên Sơn, và thầy Trừng Sỹ. This evening, main speakers are Senior Venerable Nguyên Kim, Catholic Priest Thành, man Scout Mr. Sơn, and Venerable Trừng Sỹ.

Slide 10

Đề tài của tôi thuyết trình ở đây là “làm thế nào trở thành những người tốt trong gia đình” (2) My topic represented here is “how to become good people in family” (2)

Slide 11

As you know family is a cell of society, a first educational school of society, a basic and steady foundation of loving education. Như quý vị biết gia đình là một tế bào của xã hội, là ngôi trường giáo dục đầu tiên của xã hội, là nền tảng căn bản và vững chãi giáo dục về thương yêu

Slide 12

Trong gia đình, cha mẹ đóng vai trò giáo sư rất quan trọng trong việc dạy dỗ về thương yêu, an lạc và hạnh phúc. Con cái là những sinh viên học về thương yêu, an vui và hạnh phúc. In family, parents play very important roles of professors in teaching love, peace and happiness. Children that are students learn love, peaceful joy and happiness.

Slide 13

Thương cha, thương mẹ, hay thương con cái của mình, trước hết, chúng ta phải có mặt đích thực ngay bây giờ và ở đây cho người thương của chúng ta. Loving father, loving mother, or loving our children, first of all, we are authentically present in right here and now for our beloved ones.

Slide 14

Có mặt ngay bây giờ và ở đây để chúng ta có thể lắng nghe những gì người thương của chúng ta nói. Being present in right here and now is for us to listen and learn what our beloved ones say.

Slide 15

Người ấy nói điều gì tốt chúng ta học để duy trì và phát triển; điều gì không tốt chúng ta không học và loại trừ. He or she says something good we learn to uphold and develop; something non-good we don’t learn and eliminate.

Slide 16

Những điều mà chúng ta muốn đề cập ở đây là ái ngữ và lắng nghe. Something we would like to mention here means loving speech and deep listening.

Slide 17

If father and mother say to love their children, but they do not stay at home, they are not present in here and now, they are always busy doing business, they do not have free time to play with their children, to eat, drink, sleep, take a rest with them, and to look after their children. Nếu cha mẹ nói thương con, nhưng họ không có ở nhà, họ không có mặt bây giờ và ở đây, họ luôn bận rộn công việc làm ăn, họ không có thời gian rảnh để chơi với con, để ăn, uống, ngủ, nghỉ với con, và chăm sóc con cái họ.

Slide 18

Do đó, theo tác giả, một ngày một đêm 24 giờ đồng hồ, chúng ta nên dành thời gian rảnh ít nhất 2 giờ, một giờ cho buổi sáng và một giờ cho buổi tối để chăm lo việc học hành, ăn, uống, ngủ, nghỉ và đời sống con cái. Therefore, according to the author, one day and night in twenty four hours of watch, we should save our free time at least two hour, one hour for morning and one hour for evening to take care of our children’s studies, eating, drinking, sleep, rest and life.

Slide 19

Chúng ta hướng dẫn con cái và thực tập được như vậy, thì con cái của chúng ta có thể dễ dàng trở thành những thành viên tốt trong gia đình, sinh viên tốt ở nhà trường, và công nhân hay viên chức ở xa hội. We guide our children and practice like this, they are easy to become good members in our family, good students at school, and good workers or officials in society.

Slide 20

Tuy nhiên, muốn dạy dỗ con cái cho tốt, thì chúng ta phải là người vợ hoặc người chồng gương mẫu sống đời sống chánh niệm và tỉnh giác bằng cách áp dụng và thực tập ái ngữ và lắng nghe trong đời sống hằng ngày của chúng ta. However, wanting to teach our children well, we who must be exemplary wife or husband live our mindful and awakening life by applying and practicing loving speech and deep listening in our daily life.

Slide 21

Khi người vợ nói điều gì giận, người chồng phải thực tập hạnh lắng nghe với tâm không thành kiến, không phản ứng và không phán xét. Đợi người vợ nói xong, thì lúc đó, người chồng mới bắt đầu nói một cách khéo léo và uyển chuyển. When wife says something angry, husband has to practice the conduct of listening with his unprejudiced, non-judged and non-opposed mind. Waiting for his wife’s finishing speaking, at that time, husband starts to speak skillfully and flexibly.

Slide 22

Conversely, when husband angers, wife also has to practice to listen deeply to what her husband is speaking. Waiting for her husband’s completing speaking, wife begins to confide and share in right and wrong, happy and unhappy things. Ngược lại, khi người chồng giận, người vợ cũng thực tập lắng nghe sâu những gì người chồng nói. Đợi người chồng nói xong, thì người vợ mới bắt đầu tâm sự và chia sẻ những điều đúng, sai, hạnh phúc hay không hạnh phúc.

Slide 23

Song, qua quá trình thực tập ái ngữ và lắng nghe, đôi lúc nói lớn tiếng, người vợ cũng trả lời lại khi người chồng đang nói, và ngược lại, người chồng cũng trả lời lại trong khi người vợ đang nói, nhưng cả hai người đều biết hành động trả lời của mình là không hoặc thiếu ái ngữ. But, over the course of practicing loving speech and deep listening, sometimes speaking out loudly, she responds to her husband with her hard words while he is saying, and vice versa, he also responds to his wife with his unsoft words while she is saying, but both husband and wife know actions of their rough responses are unsoft or lack soft words.

Slide 24

At this point, person with practice is different than person without practice. Initially, husband angers and says something unharmonious, his wife tries to listen to what her husband says about 20 percent, gradually 40. 60, 80, and 100%. Ở điểm này, người có tu tập khác hơn người chưa có tu tập. Ban đầu người chồng giận và nói điều gì đó bất hòa, người vợ cố gắng lắng nghe những gì người chồng nói khoảng 20 phần trăm, dần dần 40, 60, 80, và 100%.

Slide 25

Cultivation is in the process of transforming; transforming non-listening into listening, transforming anger into joy, transforming frustration, suffering into peaceful joy and happiness; happiness for oneself and for one’s relatives and beloved ones in one’s family. Tu tập là quá trình chuyển hóa; chuyển hóa không lắng nghe thành lắng nghe, chuyển hóa cái giận thành cái vui, chuyển hóa cái bực bội, khổ đau thành an vui và hạnh phúc; hạnh phúc cho mình và cho người thân người thương trong gia đình của mình.

Slide 26

Chúng ta biết rằng ái ngữ và lắng nghe là các hạnh thực tập của đức Mẹ hiền Quán Thế Âm.[3] We know that loving speech and deep listening are the practicing conducts of gentle Mother Avalokiteśvara. [3]

Slide 27

Those who practice the conducts of loving speech and deep listening gather flowers and fruits of authentic peace and happiness for themselves and for the others in right here and right now in the present life. Người nào thực tập được hạnh ái ngữ và lắng nghe thì người đó có thể gặt hái được hoa trái an vui và hạnh phúc đích thực cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.

Slide 28

Một điều nữa là, khi nói một điều gì, người vợ hoặc người chồng phải nói đúng lúc, đúng nơi, và đúng đối tượng, thì lời nói của mình trở nên giá trị, ngược lại, thì lời nói của mình không giá trị nữa. One more thing, when speaking something, wife or husband has to speak at the right time, at the right place, and at the right object is that her or his speaking becomes valuable, conversely, it is unvaluable.

Slide 29

In family, wife and husband practice like this, they are happy, their family is happy and their children are also happy. Trong gia đình, người vợ và người chồng thực tập được như vậy, thì họ hạnh phúc, gia đình họ hạnh phúc và con cái của họ cũng được hạnh phúc.

Slide 30

Chúng ta nên nhớ rằng hạnh phúc của người vợ chính là hạnh phúc của người chồng, và ngược lại, bất hạnh của người chồng chính là bất hạnh của người vợ và của con cái. We should remember wife’s happiness is mainly husband’s happiness, and vice versa, husband’s unhappiness is mainly wife’s unhappiness and children’s unhappiness.

Slide 31

Chúng ta hiểu và thực tập được như vậy, thì gia đình ta hạnh phúc, chúng ta và con cái của chúng ta cảm thấy an vui. We understand and practice like this, our family is happy, our children and we feel peaceful and joyful.

Slide 32

Đề tài này thuyết trình tại Đại học Seattle, phòng Bannan 102, 901 12th Avenue, Seattle, WA 98122- 1090. See http://www.seattleu.edu/ 2) Đề tài này chỉ được phép trình bày khoảng 15 phút. 3) Vị Bồ tát này có khả năng lắng nghe tiếng kêu khóc của chúng sanh để cứu giúp. [1] This topic represented at Seattle University, roon Banna 102, 901 12th Avenue, Seattle, WA 98122- 1090. Xem http://www.seattleu.edu/ [2] This topic is only allowed to represent about fifteen minutes. [3] Bodhisattva has the capacity to listen to human beings’ cries to save them.

Slide 33

May all of you be peaceful and happy all the time! Thank you for your attention! Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc! Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi! Email: thichtrungsy2002@yahoo.com thichtrungsy123@gmail.com

Summary: Venerable Dr. Thich Trung Sy represents at Seattle University. On May 25, 2011, receiving the invitation from Seattle University – USA, Ven. Thich Trung Sy attended religious Saminar with the representation of the topic “How to become good people in family.” Ven. Thích Trừng Sỹ Email: thichtrungsy2002@yahoo.com thichtrungsy123@gmail.com http://www.vimeo.com/trungsyhoatraituhoc http://www.youtube.com/user/hoatraituhoc http://www.mediafire.com/TrungSy-hoatraituhoc

Tags: thich trung ßy buddha teachings seattle university

URL: