Природни броеви

+26

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Природни броеви ”Господ ги створил природните броеви,а се друго створил човекот.” Leopold Kronecker Created by Inna Shapiro ©2006

Slide 2

Кои броеви се природни броеви? Природни броеви се броевите кои ги користиме додека броиме: 1, 2, 3, 4, 5 … .

Slide 3

Да проучиме некои волшебни својства и врски меѓу природните броеви... Кои броеви се природни броеви?

Slide 4

Задача 1. Петар на хартијата пред себе запишал еден двоцифрен број. Адам кој седел пред него се свртел и го видел тој број наопаку. Тој превртен број бил за 75 помал од бројот на Петар. Кој број го запишал Петар?

Slide 5

Решение: 91 Сврти го бројот 91 наопаку и ќе го добиеш бројот 16. 91-75 = 16

Slide 6

Задача 2. Имаш дваесет броеви 5. Помеѓу нив на некои места стави знаци "+" така да резултатот биде 1000. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Slide 7

Решение: 555+55+55+55+55+55+55+55+55+5=1000

Slide 8

Задача 3. b) Можеш ли од шест броеви 10 да го добиеш бројот 1 000 000 ? a) Можеш ли од три броеви 100 да го добиеш бројот 1 000 000 ?

Slide 9

Решение: a) 100·100·100 = 1 000 000 b) 10·10·10·10·10·10 = 1 000 000

Slide 10

Задача 4. Адам го напишал бројот 686. Како од тој број да добиеме број кој ќе биде за 303 поголем без да употребиме ниту една операција (собирање,одземање,множење ,делење....)?

Slide 11

Решение: Така што бројот 686 ќе го свртиме наопаку. Го добиваме бројот 989.

Slide 12

Задача 5. Можеш ли да запишеш седумцифрен број чиј збир на цифри изнесува 2? Колку такви броеви постојат? Напиши ги!

Slide 13

Решение: 2 000 000 1 100 000 1 010 000 1 001 000 1 000 100 1 000 010 1 000 001

Slide 14

Задача 6. Марија ги напишала сите двоцифрени броеви. Колку од нив ја содржат цифрата 3?

Slide 15

Решение: Десет броеви почнуваат со цифрата 3: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, а,девет од нив завршуваат со 3: 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93. Притоа бројот 33 го броевме два пати па затоа (10+9)-1=18 има вкупно 18 такви броеви.

Slide 16

Задача 7. Елена напишала број користејќи ги сите цифри од 0 до 9. Кој е најмалиот таков број? Кој е најмалиот таков број делив со 5?

Slide 17

Решение: 1 023 456 789 1 023 467 895

Slide 18

Задача 8. Марко го напишал бројот 513 879 406 и гопрашал татко си кои четири цифри да ги избрише така да бројот кој ќе остане да биде најголем можен број и бројот кој ќе остане да биде најмалиот можен број. Татко му го знаел одговорот. Дали го знаеш и ти? Кои цифри треба да се избришат во двата случаи и кои броеви се добиваат притоа?

Slide 19

Решение: 89 406 13 406

Slide 20

Задача 9. Од една книга се искинати извесен број последователни страници. Првата страничка која недостига е 143 а, последната се состои од три цифри исти како на првата скината страница. Колку страници недостигаат во книгата?

Slide 21

Решение: Последната скината страница може да биде: 341., 431., 413. ili 314. Освен тоа таа мора да биде парна бидејќи првата е непарна.Затоа заклучуваме дека последната скината страница е 314, па вкупниот број скинати страници е 314 – 142 = 172.

Slide 22

Задача 10. Колку четирицифрени броеви можеш да напишеш користејќи ги цифрите 0, 1, 2 i 3 така што цифрите 0 и 2 не се соседни?

Slide 23

Решение: 8 броеви: 2310, 2130, 2301, 2103, 3210, 3012, 1230, 1032.

Slide 24

Преведено на македонски: Снежана Златковска Автор на презентацијата: Inna Shapiro Снежана Златковска http://sneze1.wikispaces.com/

URL: