Видови четириаголници

+4

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Видови четириаголници Изработка: Анастасија Манојловска VI 2 одд. ООУ „Илинден“ Крива Паланка

Slide 2

Четириаголниците можат да имаат: - еден пар паралелни страни - два пара паралелни страни - да немаат паралелни страни

Slide 3

Четириаголници со два пара паралелни страни- паралелограми Четириаголниците кои имаат два пара паралелни страни се викаат паралелограми. Такви се: Правоаголник Квадрат Ромб Ромбоид

Slide 4

Правоаголник Правоаголник е паралелограм на кој сите агли му се прави и две по две спротивни страни му се еднакви. Периметарот се пресметува со

Slide 5

Квадрат Паралелограмот на кој сите агли му се прави и сите страни му се еднакви се вика квадрат. Периметарот се пресметува со

Slide 6

Ромб Ромб е паралелограм кој нема прави агли и сите страни му се еднакви. Периметарот се пресметува со

Slide 7

Ромбоид Паралелограмот кој нема прави агли и на кој две по две страни му се еднакви се вика ромбоид. Периметарот се пресметува со

Slide 8

Четириаголници со по еден пар паралелни страни: Четириаголниците со по еден пар паралелни страни се викаат трапези. Паралелните страни се викаат основи Непаралелните се викаат краци

Slide 9

Трапезите може да бидат: Разнокрак трапез Рамнокрак трапез Правоаголен трапез

Slide 10

Разнокрак трапез -тоа е произволен трапез кој има краци со различна должина Периметарот се пресметува со

Slide 11

Рамнокрак трапез -тоа е трапез чии краци имаат иста должина Периметарот се пресметува со

Slide 12

Правоаголен трапез -тоа е трапез кој има прав агол Периметарот се пресметува со

Slide 13

Четириаголници без паралелни страни Четириаголниците со ниту еден пар паралелни страни се викаат трапезоиди. Периметарот се пресметува со

Slide 14

Претставник на трапезоидите е ДЕЛТОИД Делтоид е трапезоид кој има две по две еднакви соседни страни Периметарот се пресметува со

URL: