Висини и тежишни линии, симетрали на страни и симетрали на агли на три

+10

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Висини и тежишни линии на триаголник, симетрали на страните и симетрали на аглите

Slide 2

Тежишни линии на триаголникот Тежишна линија е отсечка која ги поврзува темето на триаголникот и средишната точка на спротивнота страна.

Slide 3

Симетрали на страните Симетрала на страна е права што ја дели страната на два складни дела.Пресекот на симетралите на страните претставува пресек на опишана кружница.

Slide 4

Симетрали на агли Симетрала на агол е полуправа што го дели аголот на два складни триаголници. Пресекот на симетралите на аглите претставува центар на впишана кружница.

Slide 5

Висини на триаголник Висина е отсечка спуштена од темето кон спротивната страна на триаголникот под прав агол.Сите висини на триаголникот се сечат во една точка наречена ортоцентар која се обележува со Н.

Slide 6

Изработка: Викторија Стаменковска VI 2 одд ООУ,,Илинден” Крива Паланка

URL: