Рамнокрак триаголник

+10

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Својства на рамнокрак триаголник Изработка: Симона Смиљковска VI 2 одд. ООУ „Илинден“ Крива Паланка

Slide 2

Висини и тежишни линии кај рамнокрак триаголник Симетралата на аголот при врвот е тежишна линија и висина на рамнокракиот триаголник

Slide 3

Висини и тежишни линии кај рамнокрак триаголник Нека СМ е симетрала на аголот при врвот Затоа Ги разгледуваме триаголниците: АМС и ВМС

Slide 4

Затоа:

Slide 5

Но Значи дека СМ е тежишна линија а Значи дека СМ е висина

Slide 6

Аглите при основата кај рамнокрак триаголник ??? Аглите при основата на рамнокрак триаголник се еднакви.

URL: