Обиколка на правоъгълник

+125

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ОБИКОЛКА НА ПРАВОЪГЪЛНИК решаване на текстови задачи 2 . а + 2 . в 4 . а Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/

Slide 2

Страната на квадрат е 8 дм. Намерете обиколката на квадрата. 1 зад. Съкратен запис Дадено: квадрат със страната - 8 дм Търси се: Колко дм е обиколката на квадрата? а а а а

Slide 3

Обиколката на квадрат намираме като съберем дължините на четирите му страни или като умножим дължината на страната му по 4. ВМИМАНИЕ!!! квадрат – правоъгълник с 4 равни страни

Slide 4

Решение: 8 дм 1.Какво се търси в задачата? Обиколката на квадрата. 2.Как намираме обиколка на квадрат? Събираме дължините на четирите му страни. 3.По какъв друг начин можем да намерим обиколката? Като дължината на стра-ната му умножим по 4.

Slide 5

Решение: 8 дм I начин: Об. = а + а + а + а Об. = 8 дм + 8 дм + 8 дм + 8 дм Об. = 32 дм II начин: Об. = 4 . 8 дм Об. = 32 дм Отг.: Обиколката на квадрата е 32 дм.

Slide 6

Обиколката на квадрат е 24 м. Намерете страната на квадрата. 2 зад. Съкратен запис Дадено: квадрат с обиколка - 24 м Търси се: Колко м е страната на квадрата? а а а а

Slide 7

Решение: Об. = 24 м 1.Какво се търси в задачата? Страната на квадрата. 2.Как намираме обиколка на квадрат? Събираме дължините на четирите му страни. 4.Как да намерим страната на квадрата? Като умножим дължи- ната на страната по 4. 3.По какъв друг начин можем да намерим обиколка? Като разделим обиколката му на 4 равни части.

Slide 8

Решение: Об. = 24 м Об. = а + а + а + а Об. = 4 . а Да заместим с данните от даденото! 24 = 4 . а а = 24 : 4 а = 6 Отг.: Страната на квадрата е дълга 6 м. ? м

Slide 9

Дължината на правоъгълник е 9 дм, а ширината му е с 3 дм по-къса. Намерете обиколката на правоъгълника. 3 зад. Съкратен запис Дадено: правоъгълник дължина – 9 дм ширина - с 3 дм по-къса Търси се: Колко дм е обиколката на правоъгълника?

Slide 10

Решение: 1.Какво се търси в задачата? Обиколката на правоъгълник. 2.Как намираме обиколка на правоъгълник? Об. = а + в + а + в Об. = 2 . а + 2 .в 4.Как да намерим обиколката на правоъгълника? Първо ще намерим ширината. От дължината ще извадим 3 дм. 3.Какво първо трябва да намерим и как? Като съберем дължините на страните му.

Slide 11

Решение: I начин: 9 дм – 3 дм = 6 дм Об. = а + в + а + в Об. = 9 дм + 6 дм + 9 дм + 6 дм Об. = 30 дм II начин: 9 дм – 3 дм = 6 дм Об. = 2 . а + 2 . в Об. = 2 . 9 дм + 2 . 6 дм Об. = 18 дм + 12 дм Об. = 30 дм Отг.: Обиколката на правоъгълника е 30 дм. III начин: 9 + (9 – 3) + 9 + ( 9 – 3 ) = = 9 + 6 + 9 + 6 = = 30

Slide 12

Дължината на правоъгълник е 12 см, и е с 6 см по-дълга от ширината му. Намерете обиколката на правоъгълника. 4 зад. Съкратен запис Дадено: правоъгълник дължина – 12 см, която е с 6 см по-дълга от ширината Търси се: Колко см е обиколката на правоъгълника?

Slide 13

Решение: 1.Какво се търси в задачата? Обиколката на правоъгълник. 2.Как намираме обиколка на правоъгълник? Об. = а + в + а + в Об. = 2 . а + 2 .в 5.Как да намерим обиколката на правоъгълника? Първо ще намерим ширината. 3.Какво първо трябва да намерим? Като съберем дължините на страните му. 4.Коя страна е по-дълга? Как ще намерим ширината? По дълга е дължината. От нея ще извадим 6 см.

Slide 14

Решение: I начин: 12 см – 6 см = 6 см Об. = а + в + а + в Об. = 12 см + 6 см + 12 м + 6 м Об. = 36 см Отг.: Обиколката на правоъгълника е 36 см. II начин: 12 + (12 – 6) + 12 + ( 12 – 6 ) = = 12 + 6 + 12 + 6 = = 36

Slide 15

Обиколката на правоъгълник е 48 см, а дължината му е 15 см. Намерете ширината на правоъгълника. 5 зад. Съкратен запис Дадено: правоъгълник обиколка – 48 см дължина – 15 см Търси се: Колко см е ширината на правоъгълника?

Slide 16

Решение: 1.Какво се търси в задачата? Ширината на правоъгълник. 2.Как намираме обиколка на правоъгълник? Об. = а + в + а + в Об. = 2 . а + 2 .в 5.Как да намерим колко см е ширината? Първо ще намерим двете дължини. 3.Какво първо трябва да намерим? Като полученото за двете ширини разделим на 2. 4.Как да намерим двете ширини? Като от обиколката извадим двете дължини.

Slide 17

Решение: I начин: 15 см + 15 см = 30 см (двете дължини) 48 см – 30 см = 18 см (двете ширини) 18 см : 2 = 9 см ( ширината) Отг.: Ширината на правоъгълника е 9 см. II начин: 15 см + 15 см = 30 см (двете дължини) (48 – 30) : 2 = = 18 : 2 = = 9

Slide 18

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ЧУДЕСНАТА РАБОТА! 2 . а + 2 . в 4 . а Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/

URL: