Свойства на събиране и умножение

+90

No comments posted yet

Comments

Slide 1

СВОЙСТВА НА ДЕЙСТВИЕ СЪБИРАНЕ И ДЕЙСТВИЕ УМНОЖЕНИЕ Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/

Slide 2

Пресметни и сравни. 40 + 2 2 + 40 4 . 8 8 . 4 = 42 = 42 = 32 = 32 РАЗМЕСТИТЕЛНОТО свойство на събирането – ако разменим местата на събираемите, сборът не се променя. РАЗМЕСТИТЕЛНОТО свойство на умножението – ако разменим местата на множителите, произведението не се променя. 1 зад.

Slide 3

Коя е вярната задача? 2 зад. а ) 40 + 2 > 2 + 40 б ) 56 + 7 = 7 + 56 в ) 74 + 5 < 5 + 74 а ) 4 . 9 < 9 . 4 б ) 6 . 7 > 7 . 6 в ) 9 . 4 = 4 . 9

Slide 4

Колко са общо моливите? 3 + 6 + 5 = (3 + 6) + 5 = 9 + 5 = 14 СЪДРУЖИТЕЛНО свойство на събирането – ако съдружим (групираме), които и да е две от събираемите, сборът не се променя. 3 зад. 3 + 6 + 5 3 + 6 + 5 = (3 + 5) + 6 = 8 + 6 = 14 = (5 + 6) + 3 = 11 + 3 = 14

Slide 5

Две деца имат по 3 кутии с по пет молива. Колко са общо моливите? 2 . 5. 3 = (2 . 5) . 3 = 10 . 3 = 30 4 зад. 2 . 5 . 3 2 . 5 . 3 = (2 . 3) . 5 = 6 . 5 = 30 = (3 . 5) . 2 = 15 . 2 = 30 СЪДРУЖИТЕЛНО свойство на умножението – ако съдружим ( групираме ), които и да е два от множителите, произведението не се променя. 15 . 2 = = 15 + 15 = = 30

Slide 6

Пресметни по най-лесен начин. 5 зад. 24 + 7 + 16 18 + 19 + 42 7 + 51 + 29 25 + 5 + 17 = ( 24 + 16 ) + 7 = 40 + 7 = 47 = ( 18 + 42 ) + 19 = 60 + 19 = 79 = 7 + ( 51 + 29 ) = 7 + 80 = 87 = ( 25 + 5 ) + 17 = 30 + 17 = 47

Slide 7

Пресметни и сравни. ( 4 + 2 ) . 9 4 . 9 + 2 . 9 ( 3 + 2 ) . 8 3 . 8 + 2 . 8 = 6 . 9 = 54 = 36 + 18 = 54 = 5 . 8 = 40 = 24 + 16 = 40 6 зад.

Slide 8

Колко са насекомите? 7 зад.

Slide 9

( 5 + 2 ) . 4 = 5 . 4 + 2 . 4 Произведението на сбор с число е равно на сбора от произведенията на всяко от събираемите с числото. Това е РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО свойство на умножението спрямо събирането.

Slide 10

Пресметни по най-лесен начин. 8 зад. ( 8 + 7 ) . 6 13 . 2 + 17 . 2 3 . 5 + 7 . 5 ( 9 + 3 ) . 7 = 8 . 6 + 7 . 6 = 48 + 42 = 90 = ( 13 + 17 ) . 2 = 30 . 2 = 60 = ( 3 + 7 ) . 5 = 10 . 5 = 50 = 9 . 7 + 3 . 7 = 63 + 21 = 84

Slide 11

Постави число така, че да е вярно. 9 зад. ( 6 + 8 ) . 9 = 6 . 9 + 8 . 9 ( 8 + 4 ) . 5 = 8 . 5 + 4 . 5 ( 6 + 7 ) . 8 = 48 + 56 ( 5 + 7 ) . 5 = 25 + 35

Slide 12

> < = 10 зад. ( 5 + 2 ) . 3 = 5 . 3 + 2 . 3 ( 3 + 6 ) . 4 = 4 . 3 + 4 . 6 ( 7 + 2 ) . 8 < 7 . 8 + 3 . 8 4 . 4 + 9 . 4 < ( 4 + 4 ) . 9 6 . 7 + 6 . 3 = ( 6 + 3 ) . 7

Slide 13

ИЗГОТВИ ЗА ВАС: Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/

URL: