present_Kolecnikova

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Донецька область Презентація вчителя Костянтинівської міської ради загальноосвітньої І - ІІІ ступенів школи №5 Колеснікової Тетяни Володимирівни Тема: “ Формування у учнів високої пізнавальної активності на підставі творчої співпраці вчителя та учнів на уроках правознавства і в позаурочний час”

Slide 2

Національна доктрина розвитку школи відповідно до Болонського процесу інтеграції освіти України у європейській простір ставить перед вчителем завдання: створити для учнів умови, які б сприяли максимальному самовизначенню та самовияву особистості

Slide 3

правової культури правомірної поведінки активної громадянської активності школярів

Slide 4

дослідницькі методи навчання емоційну підтримку учнів умови для реалізації творчих завдань

Slide 6

Підготовка необхідна діяльність для визрівання ідеї Визрівання робота над ідеєю Фази творчого процесу: Народження формування ідеї Розвиток робота над оформленням та перевіркою ідеї

Slide 8

Схематично мою роботу на шляху формування високої якості пізнавальної активності учнів можно відобразити так: анкетування з метою виявлення змісту правових уявлень та інтересів Крок 1 Крок 2 розбивка на творчі групи за інтересами для поглибленого вивчення окремих галузей права Крок 3 обмін інформацією та обговорення творчих завдань Крок 4 складання папок особистих досягнень Крок 5 забезпечення дослідницьких методів навчання Крок 6 створення умов для реалізації творчих завдань

Slide 9

Найефективнішим засобом формування високої пізнавальної активності учнів як на уроці з правознавства так і поза його межами вважаю сучасні комп’ютерні технології

Slide 10

Протягом поточного навчального року разом з творчою групою учнів було здійснено: Пошук в інтернеті веб-сайтів і складено каталог інтернет ресурсів з правової тематики Розроблено і проведено уроки з використанням мультимедійних засобів по темі « Ти – людина, громадянин, значит маєш права» Організовано і проведено в школі науково- практичну конференцію “Конституція України” з мультимедійним супроводом Для продовження творчої співпраці з учнями і колегами створено персональний сайт www.uchitel.ucoz.ua

Slide 11

Значно підвищується пізнавальний інтерес до права Більш глибоко та ефективно засвоюються практичні навики правової культури Формується активна громадянська позиція учнів

Slide 12

Результатом впровадженої роботи є іналізація національної доктрини розвитку школи та здійснення мети викладання курсу “Основи правознавства”

Slide 13

Рекомендовано : Ознайомитися з досвідом по формуванню високої пізнавальної активності учнів в процесі творчої співпраці вчителя та учнів на уроках правознавства та в позаурочний час на методичних нарадах заступників директорів з навчально-виховної роботи. Вивчити досвід використання комп’ютерних технологій на уроці правознавства та поза його межами на методичних об’єднаннях вчителів правознавства. Використовувати учнями й вчителями персональний сайт для творчої співпраці з його автором.

Slide 14

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Конституція України. 2. Загальна Декларація прав людини. 3. Конвенція з прав дитини. 4. Закон України «Про загальну середню освіту». 5. Державна національна програма «Освіта» (Україна 21 століття). 6. Комплексна програма «Обдаровані діти» Донецької області. 7. Програма з правознавства для середніх загальноосвітніх шкіл. 8. Пометун О., Піроженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання - К.: А.С.К., 2004. 9. Дичківський І.М. Інноваційні педагогічні технології – К.: Академвидав., 2004. 10. Караваєва О. Я. Організація позаурочної роботи з правознавства в школі. Навчально-методичний посібник. - Харків, 2008. - 143с. 11. Бізбіз Т. О. Правознавство. Практичний курс. Дидактичні матеріали. - Харків, 2009. - 112с. 12. Матвійчук О. Адміністративне право як засіб формування життєвої компетенції учнів // Науково-методичний журнал Історія та правознавство, № 16-18, червень 2009 р. 13. Буланов Ю.І. Експрес-опитування на уроках правознавства // Історія та правознавство, № 31, листопад 2008. 14. Солдатенко Л.Є.Роль творчих завдань з правознавства у формуванні компетентності учнів // Історія та правознавство, № 28, жовтень 2008.

Summary: "Формування у учнів високої пізнавальної активності на підставі творчої співпраці вчителя та учнів на уроках правознавства і в позаурочний час" - из опыта работы учителя Константиновской школы №5, Колесниковой Т.В.

Tags: образование

URL: