Η ΔΙΑΠΝΟΗ

+421

No comments posted yet

Comments

Slide 7

Ο ρυθμός της διαπνοής των φυτών εξαρτάται από: Περιβαλλοντικούς παράγοντες: Θερμοκρασία - Όσο ζεστότερο είναι το περιβάλλον τόσο εντονότερα διαπνέει το φυτό (το καλοκαίρι ποτίζουμε περισσότερο τα φυτά). Υγρασία - Μεγάλη υγρασία, σημαίνει μικρός ρυθμός διαπνοής. Άνεμοι - Όσο πιο πολύ φυσάει, τόσο πιο μεγάλος είναι ο ρυθμός διαπνοής. Παράγοντες που σχετίζονται με τη μορφολογία του φυτού: Άνοιγμα των στομάτων – Είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας που επηρεάζει την ταχύτητα διαπνοής. Τα φυτά έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν το πόσο ανοίγουν τα στόματα των φύλλων. Μεγαλύτερο άνοιγμα συνεπάγεται και μεγαλύτερος ρυθμός διαπνοής. Όταν τα φυτά δεν έχουν αρκετό νερό στη διάθεσή τους, περιορίζουν το άνοιγμα των στομάτων και επιβραδύνουν την διαπνοή. Το είδος των φύλλων – Όσο πιο μεγάλα φύλλα έχει ένα φυτό τόσο εντονότερη είναι η διαπνοή του. Όση μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια του φύλλου τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των στομάτων.

Slide 8

Ο ρυθμός της διαπνοής των φυτών εξαρτάται από: Περιβαλλοντικούς παράγοντες: Θερμοκρασία - Όσο ζεστότερο είναι το περιβάλλον τόσο εντονότερα διαπνέει το φυτό (το καλοκαίρι ποτίζουμε περισσότερο τα φυτά). Υγρασία - Μεγάλη υγρασία, σημαίνει μικρός ρυθμός διαπνοής. Άνεμοι - Όσο πιο πολύ φυσάει, τόσο πιο μεγάλος είναι ο ρυθμός διαπνοής. Παράγοντες που σχετίζονται με τη μορφολογία του φυτού: Άνοιγμα των στομάτων – Είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας που επηρεάζει την ταχύτητα διαπνοής. Τα φυτά έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν το πόσο ανοίγουν τα στόματα των φύλλων. Μεγαλύτερο άνοιγμα συνεπάγεται και μεγαλύτερος ρυθμός διαπνοής. Όταν τα φυτά δεν έχουν αρκετό νερό στη διάθεσή τους, περιορίζουν το άνοιγμα των στομάτων και επιβραδύνουν την διαπνοή. Το είδος των φύλλων – Όσο πιο μεγάλα φύλλα έχει ένα φυτό τόσο εντονότερη είναι η διαπνοή του. Όση μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια του φύλλου τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των στομάτων.

Slide 9

Ο ρυθμός της διαπνοής των φυτών εξαρτάται από: Περιβαλλοντικούς παράγοντες: Θερμοκρασία - Όσο ζεστότερο είναι το περιβάλλον τόσο εντονότερα διαπνέει το φυτό (το καλοκαίρι ποτίζουμε περισσότερο τα φυτά). Υγρασία - Μεγάλη υγρασία, σημαίνει μικρός ρυθμός διαπνοής. Άνεμοι - Όσο πιο πολύ φυσάει, τόσο πιο μεγάλος είναι ο ρυθμός διαπνοής. Παράγοντες που σχετίζονται με τη μορφολογία του φυτού: Άνοιγμα των στομάτων – Είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας που επηρεάζει την ταχύτητα διαπνοής. Τα φυτά έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν το πόσο ανοίγουν τα στόματα των φύλλων. Μεγαλύτερο άνοιγμα συνεπάγεται και μεγαλύτερος ρυθμός διαπνοής. Όταν τα φυτά δεν έχουν αρκετό νερό στη διάθεσή τους, περιορίζουν το άνοιγμα των στομάτων και επιβραδύνουν την διαπνοή. Το είδος των φύλλων – Όσο πιο μεγάλα φύλλα έχει ένα φυτό τόσο εντονότερη είναι η διαπνοή του. Όση μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια του φύλλου τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των στομάτων.

Slide 10

Η φραγκοσυκιά αποθηκεύει νερό στο βλαστό, το οποίο χρησιμοποιεί σε περιόδους ξηρασίας. Η καλαμιά αναπτύσσεται μόνο όπου υπάρχει νερό. Το νούφαρο αναπτύσσεται στην επιφάνεια των λιμνών και απορροφά νερό με την κάτω επιφάνεια των φύλλων.

Slide 1

Η ΔΙΑΠΝΟΗ ΦΕ 4 ΦΥΤΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Τα φυτά ανταλλάσσουν αέρια με το περιβάλλον. Θυμάσαι ποια αέρια ανταλλάσσουν; Διοξείδιο του άνθρακα και οξυγόνο.

Slide 3

Στη φωτοσύνθεση ποια ανταλλαγή αερίων γίνεται με το περιβάλλον;

Slide 4

Στην αναπνοή ποια ανταλλαγή αερίων γίνεται με το περιβάλλον;

Slide 5

Από ποιο σημείο γίνεται αυτή η ανταλλαγή των αερίων με το περιβάλλον; Από τα στόματα των φυτών.

Slide 6

Η αποβολή νερού από τα φυτά στο περιβάλλον λέγεται διαπνοή. Όταν τα στόματα των φυτών ανοίξουν για να περάσει οξυγόνο ή διοξείδιο του άνθρακα, εξατμίζεται μια ποσότητα νερού από το εσωτερικό του φυτού στον αέρα.

Slide 7

Τα φυτά ελέγχουν τη διαπνοή και την ποσότητα του νερού που αποβάλλεται στον αέρα ανοίγοντας και κλείνοντας τα στόματα (ρυθμός διαπνοής). Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπνοή

Slide 8

Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπνοή θερμοκρασία Όσο πιο ζεστό είναι το περιβάλλον, τόσο πιο έντονα διαπνέει το φυτό. υγρασία Πολλή υγρασία - μικρός ρυθμός διαπνοής. άνεμος Όσο πιο πολύ φυσάει, τόσο μεγαλύτερος ο ρυθμός διαπνοής.

Slide 9

Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπνοή Όταν το φυτό δεν έχει αρκετό νερό, περιορίζει το άνοιγμα των στομάτων και επιβραδύνει τη διαπνοή. άνοιγμα των στομάτων είδος των φύλλων Όσο πιο μεγάλα είναι τα φύλλα, τόσο εντονότερη είναι η διαπνοή.

Slide 10

Όλα τα φυτά χρειάζονται νερό για να επιβιώσουν. Οι ανάγκες κάθε φυτού σε νερό είναι διαφορετικές.

Slide 11

σελ. 79

Slide 12

σελ. 79 Η σακούλα έχει θολώσει. Στην εσωτερική της επιφά-νεια παρατηρώ σταγονίτσες νερού.

Slide 13

σελ. 80 Ο βλαστός που έχει φύλλα έχει αποβάλει νερό στο περιβάλλον. Η στάθμη στο μπουκάλι έχει κατέβει. Στο άλλο μπουκάλι η στάθμη δεν έχει κατέβει.

Slide 14

σελ. 80 Μέσα από τα στόματα τα φυτά αποβάλλουν νερό στο περιβάλλον.

Slide 15

σελ. 81 Η στάθμη στο τέταρτο μπουκάλι έχει κατέβει πολύ, στο δεύτερο έχει κατέβει αρκετά, στο πρώτο έχει κατέβει πολύ λίγο, ενώ στο τρίτο καθόλου.

Slide 16

σελ. 82 Τα φυτά αποβάλλουν από τα φύλλα τους νερό στο περιβάλλον. Τη λειτουργία αυτή την ονομά-ζουμε διαπνοή.

Slide 17

σελ. 82 Η στάθμη θα κατέβει περισσότερο στο δεύτερο δοχείο, γιατί ο βλα-στός σ’ αυτό το δοχείο έχει περισ-σότερα φύλλα, άρα η διαπνοή είναι πιο έντονη.

Slide 18

σελ. 82 Η λεύκα έχει μεγάλα και πλατιά φύλλα, άρα η διαπνοή είναι πιο έντονη στη λεύκα σε σχέση με το πεύκο, που έχει φύλλα με μικρή επιφάνεια.

Slide 19

σελ. 78 Στο σκοτάδι δε γίνεται φωτοσύνθεση. Αν αφήναμε τα μπουκάλια σε φωτεινό μέ-ρος, δε θα θόλωνε το ασβεστόνερο, αφού το διοξείδιο του άνθρακα που δίνει το φυτό με την αναπνοή το παίρνει για τη φωτοσύνθεση.

Slide 20

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΦΥΤΑ - ΦΕ4

Tags: φυσική στ δημοτικού θερμότητα καλός αγωγός θερμότητας κακός θερμική ισορροπία

URL: