ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

+532

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΕ 2 ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Οι ζωντανοί οργανισμοί (είδη και πλήθος) μιας περιοχής αποτελούν τα βιοτικά στοιχεία της περιοχής.

Slide 3

Αυτοί οι παράγοντες αποτελούν τα αβιοτικά στοιχεία μιας περιοχής. Οι ζωντανοί οργανισμοί μιας περιοχής επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες:

Slide 4

βιοτικά στοιχεία αβιοτικά στοιχεία Το σύνολο των οργανισμών ενός τόπου (βιοτικά στοιχεία) και τα χαρακτηριστικά ενός τόπου (αβιοτικά στοιχεία), τα οποία διαρκώς αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν το ένα το άλλο αποτελούν ένα οικοσύστημα.

Slide 5

Οι οργανισμοί στο οικοσύστημα αλληλεπιδρούν, γιατί κάθε οργανισμός επηρεάζει τους υπόλοιπους και επηρεάζεται από αυτούς.

Slide 6

καταστροφική πυρκαγιές δασών ανεξέλεγκτη υλοτομία ανεξέλεγκτο κυνήγι ανεξέλεγκτη αλιεία εντομοκτόνα & φυτοφάρμακα Επίδραση του ανθρώπου στο οικοσύστημα ωφέλιμη ανακήρυξη προστατευόμενων ειδών διαφύλαξη εθνικών δρυμών

Slide 7

Δεν υπάρχει επιβλαβής οργανισμός για το οικοσύστημα. Όλοι οι οργανισμοί έχουν κάποια χρησιμότητα και παίζουν κάποιο ρόλο. Σκέψου τι θα γινόταν αν μειωνόταν ο αριθμός των φιδιών σε αυτή την τροφική αλυσίδα… Ισορροπία στο οικοσύστημα

Slide 8

σελ. 102 χαρακτηριστικά του τόπου (αβιοτικά στοιχεία)

Slide 9

σελ. 102 Αν οι άνθρωποι εξόντωναν όλα τα φίδια, θα αυξανόταν πολύ ο αριθμός των ποντικών, οι οποίοι με τη σειρά τους θα έτρωγαν μεγάλες ποσότητες σιτηρών κι έτσι θα καταστρέφονταν οι καλ-λιέργειες.

Slide 10

σελ. 102

Slide 11

σελ. 103 Με τις πυρκαγιές καίγονται τα δάση κι αυτό έχει αρνητική επίδραση στο οικοσύστημα. Η ανεξέλεγκτη υλοτομία μπορεί να έχει αρ-νητική επίδραση στο οικοσύστημα, αφού καταστρέφει την κατοικία πολλών ζώων.

Slide 12

σελ. 103 Στους εθνικούς δρυμούς ισχύουν ρυθμί-σεις που προστατεύουν τα ζώα και τα φυ-τά που ζουν εκεί. Με ένα φράγμα συγκεντρώνονται τα νερά μιας περιοχής σε μια τεχνητή λίμνη. Έτσι, κάποια οικοσυστήματα καταστρέφονται, αλλά δημιουργούνται ταυτόχρονα νέα. Η ρύπανση του νερού έχει αρνητική επί-δραση στους ζωντανούς οργανισμούς.

Slide 13

σελ. 104 Η επίδραση του ανθρώπου στα οικοσυστήματα μπορεί να είναι θετική, όπως για παράδειγμα στους εθνικούς δρυμούς. Πολλές φορές όμως είναι αρνητική, όπως με τις πυρκαγιές, την υλο-τομία και την ρύπανση του νερού.

Slide 14

σελ. 104 Θάλασσα. Πετώντας σκουπίδια και απόβλητα στη θάλασσα ο άνθρωπος τη ρυπαίνει και διαταράσσει το οικοσύστημα αυτό.

Slide 15

σελ. 104 Θετικές επιπτώσεις: άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αρνητικές επιπτώσεις: καταστροφή της φυσικής βλά-στησης, αλλοίωση του τοπίου.

Slide 16

σελ. 104 Πολλές παράκτιες περιοχές θα πλημμυρίσουν λόγω της ανόδου της επιφάνειας της θάλασσας.

Slide 17

Καλό διάβασμα!!!

Summary: ΦΥΣΙΚΑ ΣΤ΄ - ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΦΕ2

Tags: φυσική στ δημοτικού οικοσύστημα βιοτικά στοιχεία αβιοτικά

URL: