Какво научих по математика в 3 клас I част

+93

No comments posted yet

Comments

Slide 3

Представи като сбор от стотици, десетици и единици. 357 = стот. + дес. + ед. 901 = стот. + дес. + ед. 150 = стот. + дес. + ед. Кое е числото? 0стот. + 2дес. + 2ед. = 9стот. + 9дес. + 5ед. = 3стот. + 9дес. + 0ед. = 5 7 0 1 1 5 0 22 995 390

Slide 4

Пресметни. 152 + 439 = 244 + 571 = 542 + 458 = 256 + 569 = 204 – 87 = 677 – 437 = 1000 – 645 = 876 – 867 =   591 815 1000 825 117 240 355 9  

Slide 5

РАЗМЕСТИТЕЛНОТО свойство на събирането – ако разменим местата на събираемите, сборът не се променя. РАЗМЕСТИТЕЛНОТО свойство на умножението – ако разменим местата на множителите, произведението не се променя. 50 + 7 7 + 50 8 . 7 7 . 8 = 57 = 57 = 56 = 56

Slide 6

Коя задача е вярна?   а ) 70 + 2 > 2 + 70 б ) 89 + 67 = 67+ 89 в ) 74 + 8 < 8 + 74 а ) 61 . 9 < 9 . 61 б ) 43 . 7 > 7 . 43 в ) 98 . 4 = 4 . 98

Slide 7

СЪДРУЖИТЕЛНО свойство на събирането – ако съдружим (групираме), които и да е две от събираемите, сборът не се променя. СЪДРУЖИТЕЛНО свойство на умножението – ако съдружим ( групираме ), които и да е два от множителите, произведението не се променя. 2 . 5 . 3 = (2 . 5) . 3 = 10 . 3 = 30 3 + 6 + 5 = (3 + 6) + 5 = 9 + 5 = 14

Slide 8

Пресметни по най-лесен начин. 34 + 37 + 16 48 + 19 + 42 75 + 51 + 29 25 + 95 + 17 = ( 34 + 16 ) + 37 = 50 + 37 = 87 = ( 48 + 42 ) + 19 = 90 + 19 = 109 = 75 + ( 51 + 29 ) = 75 + 80 = 155 = ( 25 + 95 ) + 17 = 130 + 17 = 147

Slide 9

( 5 + 2 ) . 4 = 5 . 4 + 2 . 4 Произведението на сбор с число е равно на сбора от произведенията на всяко от събираемите с числото. Това е РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО свойство на умножението спрямо събирането ( умножение на сбор с число).

Slide 10

( 16 + 20 ) : 4 = 16 : 4 + 20 : 4 Частното на сбор с число е равно на сбора от частните на всяко от събираемите разделено на числото УМНОЖЕНИЕ НА СБОР С ЧИСЛО.

Slide 11

( 8 + 7 ) . 6 13 . 2 + 17 . 2 3 . 5 + 7 . 5 ( 9 + 3 ) . 7 = 8 . 6 + 7 . 6 = 48 + 42 = 90 = ( 13 + 17 ) . 2 = 30 . 2 = 60 = ( 3 + 7 ) . 5 = 10 . 5 = 50 = 9 . 7 + 3 . 7 = 63 + 21 = 84 Пресметни по най-лесен начин.

Slide 12

( 64 + 8 ) : 8 15 : 2 + 17 : 2 32 : 5 + 73 : 5 ( 63 + 28 ) : 7 = 64 : 8 + 8 : 8 = 8 + 1 = 9 = ( 15 + 17 ) : 2 = 30 : 2 = 15 = ( 32 + 73 ) : 5 = 110 : 5 = 55 = 63 : 7 + 28 : 7 = 9 + 4 = 13 Пресметни, като използваш свойството за деление на сбор с число.

Slide 13

Ползваните материали са от интернет.

URL: