Какво научих по човекът и обществото - 3 клас

+370

No comments posted yet

Comments

zlati_68 (5 years ago)

Сърдечни благодарности, Евка!

Slide 1

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/

Slide 2

Румъния Сърбия Македония Гърция Турция Черно море

Slide 3

а) българският език и националното знаме; б) българското знаме, гербът и химнът; в) националният химн и българските традиции.

Slide 4

а) най-големите общности; б) всички български граждани; в) всички групи от хора.

Slide 5

а) чрез условни знаци и цветове; б) чрез картинки и надписи; в) чрез линии.

Slide 6

Най-обширната равнина в България е ………………………................. . Разположена е в ………………… България, на юг от река ………..................... . Нейната повърхнина не е …………………….. навсякъде. Дунавската равнина Северна Дунав равна

Slide 7

а) пшеница; б) царевица; в) маслини.

Slide 8

Голяма равнина, която е разположена в ………………….. България. В сравнение с Дунавската равнина тя е по-ниска и по-равна и се нарича ………………………….. ……………... . Южна Горнотракийска низина

Slide 9

Стара планина Рила Родопи Най-обширната планина е Най-дългата планина е Най-високата планина е

Slide 10

Марица Дунав Искър Най-дългата река е Най-пълноводната река е Плавателна река е

Slide 11

гори, равни земи, морска сол, плодородни почви, чист въздух, пясъчни плажове, вода за напояване, дебела снежна покривка, буйни реки. равни земи гори морска сол пясъчни плажове плодородни почви чист въздух вода за напояване дебела снежна покривка буйни реки

Slide 12

а) миньори; б) археолози; в) архитекти.

Slide 13

предметни извори писмени извори глинен съд каменен надпис снимка оръжие вестник писмо народна носия стар учебник тъкачен стан

Slide 14

Кои са най–старите обитатели по българските земи? а) славяните б) българите в) траките      За кой народ Тангра е главен бог?    а) славяните б) българите в) траките

Slide 15

Създателят на Дунавска България е ……………………………. . За столица на държавата е избрано селището ……………………. . Първите писани закони са създадени по времето на …………………. . Той …………………………...... границите на страната. България става все по-голяма и по-могъща. Хан Омуртаг е известен със своето ………....……………… . При неговото управление са изградени дворци, крепостни стени, мостове. хан Аспарух Плиска хан Крум разширява строителство

Slide 16

Владетелят на Стара Велика България, която се намира на Север от Черно море, е ……………............ . Основателят на днешна България на река Дунав е …………………………………. . Владетелят, който покръстил българите и основал Българската църква, е …………………………… . Царят, чието управление е наречено „ Златен век“, е ………………………………… . Царят, който защитавал българската независимост от Византия в края на 10. век и началото на 11. век, е ………………………………… .   хан Кубрат хан Аспарух княз Борис I цар Симеон Велики цар Самуил

Slide 17

864г. - …………………………………………………………………………. 870г. - …………………………………………………………………………. 1762г. - ……………………………………………………………………….. 1876г. - ……………………………………………………………………….. 1878г. - …………………………………………………………………………   Покръстването на българите от княз Борис I. Основана самостоятелна Българска църква. Паисий завършва „История славянобългарска“. Избухва Априлското въстание. Освобождението на България.

Slide 18

Будител и търговец от Котел, автор на първия български буквар. Монах от Хилендарския манастир, пръв български будител, автор на „История славянобългарска“. Борец за освобождението на България, създал комитети за подготовка на въстание. Известен като Апостола на свободата. Български поет и борец за освобождението, загинал като войвода на чета в Стара планина. Книжовник и будител, пръв последовател на Отец Паисий. Апостол от Априлското въстание, войвода на хвърковатата чета.

Slide 19

Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/ Ползвани изображения: интернет

URL: