Μετρώ επιφάνειες

+55

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Μετρώ επιφάνειες Γ.Φ.

Slide 2

Σε τι διαφέρουν οι λέξεις «επιφάνεια» και «εμβαδό»; Η λέξη «επιφάνεια» εκφράζει σχήμα (π.χ. μεγάλη επιφάνεια, μικρή επιφάνεια, καμπύλη επιφάνεια, επίπεδη επιφάνεια κτλ) Η λέξη «εμβαδό» εκφράζει όχι το σχήμα, αλλά τη μέτρησή του (π.χ. η επιφάνεια έχει εμβαδό 30 τ.μ.)

Slide 3

Ποια είναι η μονάδα μέτρησης του εμβαδού; Μονάδα μέτρησης του εμβαδού είναι το τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή ένα τετράγωνο με μήκος και πλάτος 1 μέτρο. Οπότε: Ε = μ * π = 1 * 1 = 1 τ.μ.

Slide 4

Ποιες είναι οι μονάδες μέτρησης επιφάνειας;

Slide 5

Το σπίτι του εμβαδού Χ 100 : 100 Χ 100 : 100 Χ 100 : 100 X 1.000 : 1.000 Χ 1.000.000 : 1.000.000

Slide 6

Με ποιους τρόπους μπορούμε να γράψουμε το εμβαδό επιφάνειας; Το εμβαδό μιας επιφάνειας μπορεί να γραφεί με: φυσικό αριθμό (11.200 τ.εκ) δεκαδικό αριθμό (1,12 τ.μ) συμμιγή αριθμό (1 τ.μ 1.200 εκ)) κλασματικό αριθμό (112 τ.μ) 100

Slide 7

Τι συμβαίνει όταν μετατρέπουμε τη μέτρηση σε μονάδα άλλης τάξης; Όταν μετατρέπουμε μεγαλύτερες μονάδες σε μικρότερες, κάνουμε πολλαπλασιασμό. π.χ. 1,20 τ.μ = τ.δεκ Όταν μετατρέπουμε μικρότερες μονάδες σε μεγαλύτερες, κάνουμε διαίρεση. π.χ. 3.000 τ.μ = στρέμματα 120 1,20 * 100 = 3.000 : 1.000 = 3

Slide 8

Μπορούμε να κάνουμε πράξεις με μετρήσεις που έχουν γίνει με διαφορετική μονάδα μέτρησης; Για να κάνουμε πράξεις ανάμεσα σε μετρήσεις επιφάνειας , πρέπει όλες οι μετρήσεις να έχουν γίνει με την ίδια μονάδα (π.χ. όλοι να είναι σε τ.μ.) και με αριθμούς της ίδιας μορφής. (π.χ. όλοι οι αριθμοί να είναι ακέραιοι κτλ). Γι’ αυτό χρειάζεται να κάνουμε μετατροπές έτσι ώστε όλες οι μετρήσεις να εκφράζονται στην ίδια υποδιαίρεση ή πολλαπλάσιο του μέτρου και στην ίδια μορφή.

Slide 9

Παράδειγμα Να υπολογίσεις το συνολικό εμβαδό δυο τραπεζιών, που το ένα έχει εμβαδό 1,2 τ.μ. και το άλλο 9.000 τ.εκ. Μετατρέπουμε όλες τις μετρήσεις στην ίδια μονάδα και μορφή (σε τ.μ και δεκαδικούς). Οπότε: Ε = 1,2 + 0,9= 2,1 τ.μ. Γιάννης Φερεντίνος

URL: