Θερμότητα & Θερμοκρασία

+4

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Α΄ τάξη ομάδα προσανατολισμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αρχές Μηχανολογίας Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02 14ο εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Θεσσαλονίκης Θερμότητα - Θερμοκρασία

Slide 2

θερμική – εσωτερική ενέργεια η θερμική-εσωτερική ενέργεια είναι αποθηκευμένη μέσα στη μάζα των σωμάτων και σχετίζεται με τις κινήσεις των μορίων καθώς και με τις δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των μορίων στα στερεά, τα μόρια είναι διατεταγμένα σε συγκεκριμένες θέσεις στα αέρια, τα μόρια κινούνται ελεύθερα κάνοντας άτακτες κινήσεις Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02

Slide 3

θερμική – εσωτερική ενέργεια των στερεών στα στερεά, η εσωτερική ενέργεια σχετίζεται με τις ταλαντώσεις των μορίων με τη προσθήκη θερμότητας, αυξάνεται η ταχύτητα & το πλάτος των ταλαντώσεων των μορίων Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02

Slide 4

θερμική – εσωτερική ενέργεια των αερίων στα αέρια, η εσωτερική ενέργεια σχετίζεται με τις συγκρούσεις των μορίων με την προσθήκη θερμότητας, αυξάνεται η ταχύτητα και οι συγκρούσεις των μορίων Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02

Slide 5

Θερμότητα θερμότητα είναι η θερμική-εσωτερική ενέργεια που μετακινείται από μόνη της λόγω διαφοράς θερμοκρασίας η θερμότητα μετακινείται πάντα από τα σώματα με τη μεγαλύτερη θερμοκρασία προς τα σώματα με τη μικρότερη και ποτέ αντίστροφα Χώρος25 οC Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02

Slide 6

Θερμότητα – μονάδες μέτρησης όταν η θερμότητα μετακινείται προς το σώμα τότε αυξάνεται η θερμική-εσωτερική του ενέργεια και αντίστροφα, όταν η θερμότητα φεύγει από το σώμα η θερμική-εσωτερική του ενέργεια μειώνεται Μονάδες μέτρησης της Θερμότητας: Διεθνές Σύστημα (SI): 1 J (Τζάουλ) = 1 Ν . m = 1 W . s Τεχνικό Σύστημα (Τ.Σ.): 1 kcal (χιλιοθερμίδα) Αγγλοσαξονικό Σύστημα (IP): 1 ΒΤU (Βρετανική Θερμική Μονάδα) 1 kcal = 4,187 kJ ≈ 4 BTU Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02 Επίσης: 1 kJ =1.000 J

Slide 7

τι είναι το kcal (χιλιοθερμίδα) 1 kcal είναι το ποσό της θερμότητας Q που δίνεται στο 1 kg μάζας αποσταγμένου νερού (1 λίτρο) για να ανεβάσει τη θερμοκρασία του κατά 1οC (από τους 14,5οC στους 15,5οC) υπό κανονική ατμοσφαιρική πίεση 10 cm 10 cm 10 cm 1 kg αποσταγμένου νερού Q 14,5οC 15,5οC Δt=1oC = 1 kcal Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02

Slide 8

Θερμοκρασία – όργανα μέτρησης Θερμοκρασία: είναι το μέγεθος που μας δείχνει την θερμική κατάσταση του σώματος, δηλαδή πόσο ζεστό ή πόσο κρύο είναι το σώμα σε σχέση με κάποιο άλλο όσο μεγαλύτερη η θερμοκρασία, τόσο πιο ζεστό είναι το σώμα Θερμόμετρα: είναι τα όργανα μέτρησης της θερμοκρασίας Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02

Slide 9

Απόλυτη Θερμοκρασία εάν στο σώμα αφαιρεθεί όλη η θερμική του ενέργεια, τότε θα σταματήσει η κίνηση των μορίων! Τότε ο σώμα θα φθάσει στη χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί να αποκτήσει! Ο Kelvin ονόμασε τη θερμοκρασία αυτή «απόλυτο μηδέν» Το σημείο αυτό αποτελεί την αφετηρία της μέτρησης της απόλυτης θερμοκρασίας Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02

Slide 10

κλίμακες μέτρησης θερμοκρασίας Κέλβιν (Kelvin) Κελσίου (Celsius) Φαρενάιτ (Fahrenheit) Κ οC οF απόλυτο μηδέν σημείο πήξης νερού (σε 1 atm) σημείο βρασμού νερού (σε 1 atm) 0 -273 -459,7 273 0 32 373 100 212 Τ = to + 273o oC = 5/9.(oF-32) Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02

Slide 11

κλίμακες μέτρησης θερμοκρασίας Τ = to + 273o oC = 5/9.(oF-32) oF = (9/5 . oC)+32 Να προσδιορίσετε τους βαθμούς της απόλυτης θερμοκρασίας (Τ) που αντιστοιχούν στους 27οC T = 27 οC + 273 = 300 K 2. Να προσδιορίσετε τους βαθμούς στην κλίμακα Κελσίου (οC) που αντιστοιχούν στους 122 οF οC = 5/9 .(122 οF -32) = 5/9 . (90) = 450/9 = 50 3. Να προσδιορίσετε τους βαθμούς στην κλίμακα Φαρενάιτ (οF) που αντιστοιχούν στους -40 οC οF = 9/5 .(-40 οC) + 32 = -360/5 + 32 = -72 + 32 = - 40 η κλίμακα του Κελσίου και του Φαρενάιτ δείχνουν την ίδια θερμοκρασία στους -40 Πνευματικός Γιώργος, ΠΕ17.02

Slide 12

σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Summary: Παρουσιάζει τη θερμότητα ως μορφή ενέργειας και τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύεται στα σώματα ως εσωτερική ενέργεια. Παρουσιάζεται επίσης, η θερμοκρασία ως μέτρο σύγκρισης της θερμικής κατάστασης των σωμάτων, ποιες είναι οι γνωστές κλίμακες της θερμοκρασίας (Kelvin, Celsius, Fahrenheit) καθώς και τις μαθηματικές σχέσεις που τις συνδέουν

Tags: θερμότητα θερμοκρασία

URL: